skip to Main Content

Članovi Grupa za koordinaciju i saradnju

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (u daljem tekstu: Zakon) predvideo je obaveznu multisektorsku saradnju, obavezujući sve nadležne institucije na to da sarađuju kako bi se žrtvi nasilja u porodici i žrtvi krivičnih dela iz člana 4 stav 1. Zakona,…

Izveštaj zamenika javnog tužioca za sastanak Grupe

Tabelu novoprijavljenih slučajeva – koju je primio od nadležnog policijskog službenika i tabelu tekućih slučajeva – koju je primio od radnika centra za socijalni rad, zamenik javnog tužioca dostavlja šefu pisarnice[1] kako bi izvukao podatke iz evidencije tužilaštva o konkretnim…

Back To Top