skip to Main Content

Stalni članovi Grupe za koordinaciju i saradnju – Radnik Centra za socijalni rad

Svaki centar za socijalni rad mora da ima evidenciju koja sadrži sledeće:

  • podatke o žrtvi (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu prebivališta, odnosno boravišta);
  • podatke o individualnom planu zaštite i podrške žrtvi;
  • podatke o planiranim merama zaštite žrtve;
  • podatke o planiranim merama podrške žrtvi;
  • podatke o izvršiocima konkretnih mera zaštite i podrške i rokovima za njihovo preduzimanje;
  • podatke o planu praćenja i proceni delotvornosti planiranih i preduzetih mera.

Priprema radnika centra za socijalni rad sastoji se od tabele slučajeva koji nisu okončani pravosnažnom sudskom odlukom u građanskom ili krivičnom postupku, slučajeva u kojima je potrebno pružiti zaštitu i podršku žrtvama iz krivičnih dela iz člana 4. stav 1. Zakona tzv. tabela tekućih slučajeva i tabela slučajeva u kojima je potrebno tražiti mere za okončanje sudskoh postupka – tzv. tabela slučajeva radi ubrzanja pokrenutih postupaka, kao i pripreme izveštaja za sastanak Grupe, s podacima iz evidencije centra za socijalni rad i merama koje su preduzimane iz nadležnosti centra o svim slučajevima koji će se na sastanku razmtrati (novi, tekući, za ubrzanje).

Tabela tekućih slučajeva

Član Grupe koji istupa u ime nadležnog centra za socijalni rad dužan je da predsedavajućem (zameniku javnog tužioca) i nadležnom policijskom službeniku, do 10:00 časova u danu koji prethodi sastanku Grupe, putem elektronske pošte dostavi tabelu tekućih slučajeva za koje je na nekom od prethodnih sastanaka dogovoreno da se ponovo razmotre radi izmene ili dopune individualnog plana zaštite i podrške žrtvi nasilja i krivičnih dela iz člana 4. stav 1. Zakona, kao i tabelu slučajevau kojima je potrebno razmotriti mere za okončanje sudskih postupaka (iako ovu tabelu prevshodno popunjava tužilaštvo).

Član Grupe koji istupa u ime nadležnog centra za socijalni rad oba veštava predsedavajućeg (zamenika javnog tužioca) o potvrdi prisustva predstavnika predškolske, školske ili zdravstvene ustanove, Nacio- nalne službe za zapošljavanje, predstavnika drugog pravnog lica ili udruženja ili pojedinca koji pruža zaštitu i podršku žrtvi, na delu sastanka na kome se razmatra konkretan slučaj, a koji je pozvan u skladu s postignutim dogovorom na prethodnom sastanku. Takođe, obaveštava predsedavajućeg i o tome da li žrtva može i da li želi da učestvuje u delu sastanka u kome se odlučuje o daljem sprovođenju individualnog plana zaštite i podrške žrtvi, koji se na nju odnosi.

U tabelu prijava tekućih slučajeva unose se podaci o predmetima koji su „došli na red” za ponovno razmatranje (predmeti u kojima je u individualnom planu unet rok za izvršenje mera, npr. da policija prikupi dodatna obaveštenja; kad stigne izveštaj škole) i datum procene mere (npr. na sastanku 1.06. u rubriku procena mere unet je datum 4.07). Tada centar za socijalni rad, dan pre sastanka, popunjava tabelu tekućih slučajeva i dostavlja je tužilaštvu i policiji.

Tabelu postupci za ubrazanje postupaka popunjava tužilac, ali i centar za socijalni rad u onim postupcima u kojima je organ starateljstva pokrenuo parnični postupak pred Porodičnim odeljenjem, a koji nisu dugo okončani. Takođe, popunjenu tabelu za ubrazanje postupaka centar može dobiti i od tužilaštva. U nju će biti uneti podaci o krivičnim postupcima koji nisu okončani, te će centar (za te postupke) u svojoj evidenciji i u razgovoru s voditeljima slučaja pribaviti podatke i uneti ih nastavku svog izveštaja (priprema za sastanak — nakon novih slučajeva, uneti i tekuće i slučajeve za ubrzanje postupka).Izveštaj radnika centra za socijalni rad za sastanak Grupe

Izveštaj radnika centra za socijalni rad, odnosno njegova priprema za sastanak Grupe podrazumeva evidentiranje svih podataka o novoprijavljenim slučajevima u izveštajnom periodu, kao i o tekućim i postupcima u kojima je potrebno preduzimati mere za ubrzanje postupka.

Stručni radnik nadležnog centra za socijalni rad na prijemnom odeljenju dužan je da članu Grupe koji istupa u ime nadležnog centra za socijalni rad, dva dana pre održavanja sastanka, dostavi pismeni izveštaj o prijavama u periodu između dva sastanka, kao i određenim voditeljima tih slučaja, uz podatke iz evidencija centra za socijalni rad, koji su u vezi sa svim učesnicima prijavljenog događaja. Stručni radnik nadležnog centra za socijalni rad na prijemnom odeljenju dužan je da svojim potpisom verifikuje tačnost podataka koji se dostavljaju članu Grupe koji istupa u ime nadležnog centra za socijalni rad.

Voditelji slučaja[1] će radniku centra koji je član Grupe dostaviti podatke kojima raspolažu i obavestiti ga o merama koje su već preduzeli ili koje nameravaju da preduzmu. Takođe, dostaviće mu i podatke o postupci ma koje je pokrenuo organ starateljstva, a koji nisu okončani pravosnažnom odlukom suda.

Primer izveštaja Centra za socijalni rad Grupi

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

________________________

Broj:

Datum: ____.____._____ godine

Izveštaj Grupi za koordinaciju i saradnju — podgrupa

________________________________________________

Izveštajni period 01.07.12.2018.

1. D .Đ., Z.M. – Na evidenciji D., od 2002. godine, kao materijalno ugroženo lice, a od 2014. godine Z.M. i D.Đ. po osnovu prijave za poremećene porodične odnose – D.Đ. je napuštala zajednicu (sa detetom, 2014), pokrenula je sudski postupak za poveravanje, ali je odustala i vratila se Z.M. U kontinuiranom radu s porodicom, rađeno je na smirivanju napetosti među članovima, zbog postojanja zdravstvenog problema Z.M. na polju mentalnog zdravlja (pokazuje znake preterane sumnjičavosti, s paranoidnim sadržajima – prijavio policiji da je D.Đ. napastvovao rođak iz unutrašnjosti, da ga truje prašinom, zatvara u plakar užadima, Z.M. budi suprugu D.Đ. noću i preslišava je gde su stvari). Nisu uočeni elementi nasilja u porodici. Voditelj slučaja je…. Predmet je bio na Grupi za koordinaciju i saradnju 28.09.2017. godine.

2. M.S. i M.Sl. — Na predmetu supružnika M. rađeno je u postupku razvoda braka i nasilja u porodici tokom 2016. godine. Suprug S. bio je nasilan, te je postupajući sudija je u okviru privremene mere, na samom početku postupka razvoda, S. izrekla mere zaštite od nasilja u julu mesecu 2016. godine, nakon čega su se nasilni incidenti smirili. Sa supružnicima je rađeno, kako bi pokušali da se dogovore oko vršenja roditeljskog prava i organizacije prostornog planiranja, u smislu ko će gde živeti na gorepomenutoj adresi, s obzirom na to što S. nema svoj stambeni prostor, kao i zato što sinovi ne žele da menjaju adresu.

Dogovoreno je da S. sa sinovima živi u novoizgrađenoj kući supr.M., a da S. živi u kući pored samostalno, poštujući mere zabrane prilaska i uznemiravanja S.

Dana 24.1.2017. godine, sudu je dostavljen nalaz za potrebe parničnog postupka razvoda, u kome je sve detaljno opisano i gde je naglašeno da se produže mere zaštite od nasilja, s obzirom na to što su prethodno izrečene mere istekle u junu 2017.g. O svemu je istog datuma, 24.1.2017. godine, obavešteno i nadležno tužilaštvo, kome je dostavljen nalaz o porodici, sa istim predlogom o produžetku mere zaštite od nasilja prema P.Z. Voditelj slučaja ________________.

3. P.T., T.N. – Nemamo ih na evidenciji.

Tekući slučajevi:

4. Predmet bio na Grupi za koordinaciju 03.08.2017. godine V.Lj., D.S., V.M., B.D. i A. – nalaze se na evidenciji i po osnovu materijalnih davanja, kao i poremećenih porodičnih odnosa. Tokom 2016. godine, poslat je dopis III OJT KT _____/16, ___________, zaduženi tužilac. S obzirom na ponovljeni nasilni incident, stručni radnici procenili su da je aktuelno visok rizik od nasilja u porodici. Voditelj slučaja je _______________. Tužilaštvu je dostavljen izveštaj po KT ____/17 OJT __________.

Slučajevi u kojima je potrebno preduzimati mere za ubrzanje postupka

5. Đ.V., G.L. – L. na evidenciji kao maloletni delinkvent 2005. godine.

Nije bilo prijava za nasilje.

Član Grupe – radnik centra za socijalni rad ________________________

Bilo bi celishodno da centar za socijalni rad ovaj izveštaj dostavi tužilaštvu u danu koji prethodi sastanku, do 15 časova, mejlom, radi pripreme nacrta zapisnika.

*Tekst je preuzet iz zbirke Predlog za unapređivanje rada grupe za koordinaciju i saradnju u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici


[1] Svaki voditelj slučaja zadužen je za konkretni predmet Ii najbolje ga poznaje, pa se ne može očekivati da radnik centra koji učestvuje u radu Grupe zna sve predmete iz nadležnosti centra.  

Back To Top