skip to Main Content

KUTAK ZA PODRŠKU

Šta se dešava kada prijavim nasilje? 

Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje se mogu zaustaviti. Prvi korak ka tome je da se nasilje prijavi.  Pogledajte šta možete da očekujete nakon što se nasilje prijavi nadležnim institucijama.

Šta se dešava kada pozovem 192?

Detaljno uputstvo za prijavu nasilja

Rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici je kršenje ljudskih prava I dostojanstva žena i devojčica, kao I članova porodice. Nasilje u porodici, ali I drugi oblici rodno zasnovanog nasilja predstavljaju krivično delo. Nasilje u porodici može biti fizičko povređivanje, ali i pisihičko, seksualno, ekonomsko nasilje, kontrolisanje, izolacija i proganjanje. Koga nazvati kada se dešava nasilje ili kada osećate pretnju od istog? Koje su informacije koje treba da date nadležnom policijskom službeniku? Kako izgleda davanje izjave? Šta se dešava nakon što slučaj iz policije bude dostavljen u tužilaštvo? Odgovore na sva ova i mnoga druga pitanja u vezi sa prijavom možete pronaći ovde.

Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Na koji način će državni organi, posebno službenici u nadležnim službama za prijavu porodičnog nasilja, biti efikasniji prilikom podnošenja prijave za nasilje, i kakve posledice oni mogu da snose, ukoliko neblagovremeno postupe po podnošenju iste?

Efikasnost službenika u prijavljivanju nasilja ogleda se njihovoj mogućnosti da u određenom ponašanju pre svega prepoznaju nasilno ponašanje. Permanentnom edukacijom, koja u našoj zemlji traje već desetak godina unazad i koju su prošli mnogi policiski službenici, radnici centra za socijalni rad, javni tužioci postignut je određen stepen efikasnosti. U cilju efikasnosti u svim osnovnim i višim javnim tužilaštvima u Srbiji postoje određeni zamenici javnog tužioca koji se posebno bave slučajevima nasilja u porodici. Takođe, i u policijskim stanicama postoje policijski službenici zaduženi za bavljenje ovim pitanjima. Time je žrtvama nasilja u porodici dat prioritet u odnosu na druge oštećene u krivičnopravnoj oblasti. U cilju još veće efikasnosti prilikom podnošenja prijava, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici predviđa obaveznu saradnja državnih organa, specijalizaciju onih koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici i obavezu prijavljivanja nasilja.

S druge strane posledice koje profesionalci mogu snositi za neblagovremeno postupanje se razlikuju u zavisnosti od državnog organa/ustanove. Naime, oni mogu biti kažnjeni u disciplinskom postupku ukoliko se dokaže da je pritužba na njihov rad osnovana. Takođe moguće je podneti i krivičnu prijavu protiv ovih lica nadležnom tužilaštvu u pravcu utvrđivanja postojanja elemenata krivičnih dela Zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 KZ ili Nesavestan rad u službi iz čl. 361 KZ.

Kakvi mehanizmi postoje da se lica koja nasilje prijavljuju (žrtve, članovi porodice, prijatelji, komšije…) zaštite od odmazde nasilnika ili osoba bliskih nasilniku?

Jedan od najboljih načina je anonimnost. Važno je ukazati na to da je prijavljivanje nasilja moguće izvršiti i anonimno. Ukoliko se prijavljivanje vrši putem telefona pozivanjem policije, onaj ko prijavljuje ima pravo da na pitanje policijskog službenika izjavi da ne želi da da svoje lične podatke, jer želi da ostane anoniman.

U slučaju ako se prijava dostavlja pismenim putem, a podnosilac želi da ostane anoniman najjednostavnije je da se prijava podnese nadležnom javnom tužilaštvu bez ikakvog potpisa, ostavljanja kontakta i slično.

Kakvi mehanizmi postoje da sankcionišu i izvrše prevenciju lažnog prijavljivanja nasilja?

Represivnost norme. Najpre, važno je ukazati da prevencija lažnog prijavljivanja nasilja nije ni po čemu specifična u odnosu na prevenciju lažnog prijavljivanja bilo kog drugog krivičnog dela. S tim u vezi i „mehanizmi” sankcionisanja se ne razlikuju. Ukoliko neko prijavi određeno lice da je učinilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, a zna da to lice nije učinilac tog dela, čini krivično delo Lažno prijavljivanje iz čl. 334 st. 1 KZ i kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ovako visoko zaprećena kazna svakako je vid prevencije zloupotrebe prijavljivanja. Međutim, nužno je napomenuti da lice koje podnosi prijavu treba da je svesno da onaj na koga se prijava odnosi nije učinio krivično delo. To znači da kod onog ko podnosi lažnu prijavu mora postojati određena sigurnost o nevinosti onoga koga prijavljuje, da bi se radilo o ovom krivičnom delu.

S druge strane u slučaju kada nije bilo dovoljno dokaza da potkrepe osnove sumnje da je neko lice izvršilo, na primer, krivično delo Nasilje u porodici iz čl. 194 KZ ili u slučaju kada se prijavljena radnja ne može smatrati bićem krivičnog dela iz člana 194 KZ, jer je na primer reč o nasilju niskog intenziteta koje može biti predmet parničnog postupka za izricanje Mera za zaštitu od nasilja u porodici, ali ne i osnov za vođenje krivičnog postupka, podnosilac takve prijave neće odgovarati za krivično delo lažno prijavljivanje iz čl. 334 KZ. Dakle, ukoliko je podnosilac prijave imao osnova da veruje da je neko lice izvršilo krivično delo i u tom uverenju podnosi prijavu, neće odgovarati za krivično delo iz člana 334 KZ, što znači da je ishod postupka po podnetoj prijavi potpuno irelevantan za krivičnopravnu odgovornost podnosioca prijave.

Šta da žrtva porodičnog nasilja radi, ukoliko postoji nepoverenje u službena lica kojima prijavljuje porodično nasilje? Ili ukoliko postoji opšte nepoverenje u iskrenost nadležnih organa da uopšte postupe?

Nepoverenje u određena lica u sistemu ne može biti i nepoverenje u ceo državni sistem. Državni aparat ima široki spektar delovanja. Nasilje se može prijaviti policiji, centru za socijalni rad ili javnom tužilaštvu, tako da je nemoguće da nepoverenje postoji u odnosu na sve, u okviru svakog od ovih sistema, jer takav stav nema objektivno uporište. Ali, ukoliko je i to slučaj i radi se o generalnom nepoverenju, što je svakako subjektivna kategorija, to je žrtvi nasilja potrebna sveobuhvatnija pravna i psihološka pomoć i podrška u kom slučaju se žrtva može obratiti nekoj nevladinoj organizaciji koja se bavi pružanjem pomoći i podrške žrtvama nasilja i koja će joj pomoći da lakše prođe kroz sistem u cilju adekvatne zaštite od nasilja u porodici.

S druge strane stupanje na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici doprinosi reuspostavljanju poverenja između žrtve nasilja i državnih organa – policije, javnog tužilaštva i centra za socijalni rad. Karika koja zakaže u tom lancu odgovornosti biće osnov provere i utvrđivanja propusta, a potom i sankcionisanja. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici predstavlja test za sve zaposlene u policiji, centru za socijalni rad, javnom tužilaštvu i sudu da su žrtva i rešavanje njenog problema, njihov prioritet.

Kako i na koji način žrtva može pratiti tok prijave za porodično nasilje, od datuma podnošenja?

Ukoliko je krivična prijava podneta od strane policije ili nekog drugog državnog organa ili ustanove i ne zahteva dodatno prikupljanje potrebnih obaveštenja, već se odmah preduzimaju dokazne radnje predviđene Zakonikom o krivičnom postupku, žrtva nasilja, kao oštećena u krivičnom postupku, ima pravo da od strane javnog tužioca, bude obaveštena o svim dokaznim radnjama koje se preduzimaju u datom postupku, shodno odredbi člana 300 st. 1 ZKP-a i to posebno nakon što bude ispitana kao svedok – oštećena. Žrtva shodno članu 50 stav 1 tač.4 ima pravo da razmatra spise i razgleda predmete koji služe kao dokaz u prostorijama javnog tužilaštva ili suda. S druge strane ukoliko je prijava nejasna, nerazumljiva, javni tužilac će uputiti zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja policiji. Kada primi izveštaj policije po stavljenom zahtevu javni tužilac će odlučiti da li će i koje dokazne radnje preduzimati ili će pak odbaciti krivičnu prijavu. O svojoj odluci javni tužilac je dužan da obavesti oštećenog – žrtvu nasilja.

Ukoliko žrtva ima saznanje da postoji međusobna poveznost nasilnika, i službenih lica kod kojih se nasilje može prijaviti (nasilnik je u rodbinskim vezama sa službenikom u MUP-u, socijalnim radnikom i sl.), koji mehanizmi postoje da se spreči zloupotreba njihovog položaja u te svrhe?

Ukoliko žrtva ima takvih saznanja, odnosno saznanje da je osoba koja nasilje vrši na neki način povezana sa policijskim službenikom ili radnikom centra za socijalni rad ( komšije, rođaci, prijatelji ) ili u slučajevima kada nasilje vrši policijski službenik ili radnik centra za socijalni rad, krivičnu prijavu je moguće podneti neposredno nadređenoj ustanovi. Primera radi za nadležnu policijsku stanicu – policijskoj upravi kojoj pripada ta policijska stanica uz napomenu da se sumnja u pristrasnost zbog izvesne povezanosti. Ukoliko je već došlo do postupanja, odnosno ukoliko je za povezanost lica koje nasilje vrši i službenog lica saznato nakon postupanja određenog policijskog službenika ili nakon davanja mišljenja određenog radnika centra za socijalni rad, podnosilac prijave može podneti pritužbu na rad policijskog službenika Sektoru unutrašnje kontrole, pismeno ili telefonom, a ukoliko sumnjaju u zloupotrebu, odnosno nesavestan rad radnika centra za socijalni rad pritužba se podnosi Ministarstvu za rad i socijalnu politiku.

Kako postupaju policijski službenici u slučajevima nasilja u porodici?

Po prijemu informacije da se izvršen događaj sa elementima nasilja u porodici ili u partnerskim odnosima, bez izuzetka se upućuju policujski službenici na mesto događaja. Prilikom intervenisanja odmah se razdvaja žrtva od nasilnog člana porodice i razgovor se obavlja u odvojenim prostorijama, vodeći računa o zaštiti učesnika događaja (žrtve, svedoka…) kao i o policijskim službenicima koji postupaju u konkretnom događaju.

O događaju se odmah obavestava dežurna služba i javno tužilaštvo koje rukovodi predistražnim postupkom radi preduzimanja neodložnih krivično pravnih mera, kvalifikacije dela i pružanja zaštite žrtvama.

Vrši se provera da li prijavljeno lice ima oružje u legalnom posedu koje se oduzima, kao i da li je i ranije bilo prijava za nasilje u porodici.

O svakom događaju obaveštava se nadležni Centar za socijalnu zaštitu u čijoj je nadležnosti zbrinjavanje žrtve.

Ukoliko je izvršilac policijski službenik pokreću se postupci za utvrđivanje odgovornosti i oduzimanja službenog oružja.

Problem nasilja u porodici i partnerskim odnosima ne tretira se samo kroz krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194 Krivičnog zakonika, već i kroz druga krivična dela koja mogu biti izvršena u okviru porodičo-partnerskih odnosa (Ubistvo,Teško ubistvo, Silovanje, Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, Ugrožavanje sigurnosti i druga krivična dela ovog Zakonika).

KUTAK ZA PODRŠKU

Kako biti podrška osobi koja je izložena nasilju?

Za zaustavljanje nasilja nad ženama neophodno je učešće čitavog društva. Podrška drugih članova  porodice, prijatelja, šire okoline može biti od presudnog značaja da se nasilje prijavi i da se napusti nasilna veza, odnosno da žrtva dobije adekvatnu zaštitu i pomoć. Na različite načine možemo doprineti da naše okruženje bude mesto gde se nasilje neće tolerisati.

  • Ako vam se osoba poveri da proživljava nasilje, prvo što možete da uradite je da joj verujete.
  • Podsetite je da je nasilje zabranjeno i da je za nasilje uvek odgovoran nasilnik.
  • Slušajte je bez osuđivanja i prebacivanja krivice i uverite je da ima pravo na život bez nasilja.
  • Ohrabrite je da potraži pomoć i pružite joj potrebne informacije o tome kako i kome može podneti prijavu ili ponudite da nasilje prijavite umesto nje, uz njenu saglasnost.
  • Razumite ako osoba nije spremna da o nasilju otvoreno govori ili ga prijavi. Često osobe izložene nasilju na različite načine zavise od nasilnika ili nemaju dovoljno poverenja u institucije. Važno je da i u tom slučaju uverite osobu da će imati podršku u trenutku odluke da učini sledeći korak i nasilje prijavi.
  • Ukoliko primetite nasilje u svom okruženju možete jasno staviti do znanja ljudima u okolini da je takvo ponašanje nedopustivo, možete na vidno mesto istaći informacije o problemu nasilja u porodici i načinu prijave.

Podaci pokazuju da su učinioci nasilja većinom muškarci a da su žene najčešće žrtve. Kako bi se promovisali nenasilni modeli ponašanja i pokazalo da se nasilje ne sme tolerisati važno je da i muškarci učestvuju u sprečavanju nasilja.

Muškarci mogu biti:

  • saveznici i podrška osobama koje prolaze kroz nasilne situacije,
  • primer pre svega svojoj deci i ljudima u svom okruženju u osudi nasilja i nenasilnom ponašanju,
  • zagovarači promena tako što će reagovati na izjave kojima se odobrava nasilje u porodici i umanjuje problem nasilja,
  • učesnici u akcijama koje su usmerene na prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama.

Svi u svojoj neposrednoj okolini možemo razgovorom o ovoj temi uticati na to da se o ozbiljnim posledicama nasilja u porodici više zna. Stvaranjem okruženja u kome se nasilje ne toleriše pomažemo u ohrabrivanju žrtava da nasilje prijave, te pokazujemo da je nasilje nedopustivo i kažnjivo ponašanje.

Više informacija o problemu nasilja potražite u Korisnim materijalima ili odeljku Preuzmi.

Mapa usluga

Usluge po gradu/opštini

Izaberite odgovarajući grad/opštinu kako biste videli dostupne institucije, organizacije i usluge za pomoć i podršku od nasilja i njihove kontakt podatke. Ne zaboravite, bez obzira u kom delu Srbije se nalazite, ukoliko ste izloženi nasilju u porodici ili rodno-zasnovanom nasilju, ukoliko smatrate da ste u opasnosti da doživite nasilje ili ste prepoznali nasilje u vašoj okolini, uvek možete pozvati policiju na broj 192.

Policija – Prijava nasilja u porodici:  0800-100-006

Nacionalni SOS broj za žene sa iskustvom nasilja: 0800-222-003

Nacionalna dečija linija – savetodavna podrška decu 116111 (24/7)

Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške

Back To Top

Centar za socijalni rad

Trg oslobođenja 1

024/851-039

ada.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Vinogradska 6

037/3751-700 aleksandrovac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Dr Buceka 9

018/804-507 aleksinac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Save Munćana 3

013/641-167

alibunar.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Svetozara Miletića 6

025/772-047

apatin.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad „Sava Ilić“

Kralja Petra I 2/a

034/720-274

arandjelovac.rs@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad – Odeljenje Topola

034/811-092

czsr.to@gmail.com

Centar za socijalni rad

Svetog Ahilija 53

031/3891-758

arilje.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Moravska 28

035/611-394

despotovac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Balkanska 7

010/362-688

dimitrovgrad.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Doljevac bb

018/870-072

doljevac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Ružice Milanović 1

035/8100-210

jagodina.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Svetog Save 57

030/581-211

majdanpek.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Kralja Petra I 18

015/471-190

malizvornik.csr@minrzs.gov.rs 

Centar za socijalni rad

Glavna 32

024/4731-434

maliidjos.pcsr@minrzs.gov.rs

Klub žena Hera

024/741-140, radnim danima od 9 do 17

Centar za socijalni rad

Srpskih vladara 80

012/280-125

malocrnice.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Vase Smajevića 10

016/891-340

medvedja.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Cara Dušana 19

018/4892-340

merosina.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Novoražanjska br.14

037/841-246

razanj.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Svetog Save bb

036/736-692

raska.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Kralja Petra I 57

035/8710-483

rekovac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Železnička 28

022/471-699

ruma.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Ruma – Odeljenje Irig

022/2462750

csririg@open.telekom.rs

Centar za socijalni rad

7. jula 11

014/411-849

centarub@open.telekom.rs

Centar za socijalni rad Gvozden Jovančićević”

Vidovdanska 32a

031/512-340

uzice.csr@minrzs.gov.rs

Ženski centar Užice

0800/333-445, radnim danima od 8 do 20

womenue@gmail.com

Centar za socijalni rad

Ratka Pavlovića 1

010/385-060

babusnica.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Kneza Milana Obrenovića bb

031/869-023

bajinabasta.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad „Šumadija“
Gavrila Principa 7
034/6842-309
batocina.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad – Odeljenje Rača

034/751-266

Centar za socijalni rad – Odeljenje Lapovo

034/851-226

Centar za socijalni rad

Trg Zorana Đinđića 2

021/6070-251

bac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Blok doma zdravlja bb

021/6045-585

backapalanka.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Petefi Brigade br.20

024/715-398

backatopola.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Kolarova 4

021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Srpskih vladara 51

018/855-039

belapalanka.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad 8.maj

Dejana Brankova 5

013/851-165

centarbc@gmail.com

Gradski centar za socijalni rad

Ruska 4

011/2650-329

office@gcsrbg.org  beogradg.csr@minrzs.gov.rs

www.gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad -Barajevo

Svetosavska 87b

011/8300-401

barajevo@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad -Voždovac

Admirala Vukovića 14

011/2461-644

vozdovac@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Vračar

Maksima Gorkog 17a

011/2456-546

vracar@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Grocka

Bulevar oslobođenja 51

011/8500-655

grocka@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Zvezdara

Krfska 7

011/6414-129

zvezdara@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Zemun

Aleksandra Dubčeka 2

011/2193-999

zemun@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad- Lazarevac

Janka Stajčića 2a

011/8123-298

lazarevac@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Mladenovac

Živomira Savkovića 13

011/8231-014

mladenovac@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Novi Beograd

Tošin bunar 148

011/3190-191

novi.beograd@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Obrenovac

Kralja Aleksandra I 8b

011/630-55-79

obrenovac.czr@minrzs.gov.rs

Gradski centar za socijalni rad - Palilula

Cvijićeva 110

011/2753-696

palilula@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Rakovica

Miška Kranjca 12

011/3051-894

rakovica@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Savski venac

Lomina 17

011/3614-332

savski.venac@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Sopot

Kosmajska 8

011/8251-314

sopot@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Stari grad

Gospodar Jevremova 17a

011/2625-593

stari.grad@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad - Surčin

Vojvođanska 80

011/3140-521

surcin@gcsrbg.org

Gradski centar za socijalni rad – Čukarica

Mihaila Valtirovića 36a

011/2505-018

cukarica@gcsrbg.org

Akcija protiv trgovine ljudima ASTRA

011/785-0000, radnim danima od 9 do 17

sos@astra.rs

Atina

011/3220-030, radnim danima od 9 do 17

office@atina.org.rs

Autonomni ženski centar

011/266-2222 i 0800/100-007, radnim danima od 10 do 20

zene.savet@azc.org.rs

pravnapomoc@azc.org.rs

...IZ KRUGA – Beograd, Organizacija za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom

011/3448-045, radnim danima od 10 do 16

 office@izkruga.org

Romski centar za žene i decu Daje

011/398-78-98, radnim danima od 10 do 18

romadae@yahoo.com

Viktimološko društvo Srbije

011/22-88-040, radnim danima od 9.30 do 16

vsdrbija@gmail.com

Centar za socijalni

Zelena 80

021 6915-445

becej.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Svetog Save bb

027/371-042

blace.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Janka Veselinovića 4

015/7786-223

bogatic.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Trg slobode 2

016/821-175

bojnik.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Kralja Aleksandra 5

030/463-324

boljevac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Vojske Jugoslavije 11

030/425-960

bor.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Georgi Dimitrova bb

017/877 - 106

bosilegrad.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Oslobodilačka bb

037/3825-665

csrbrus@ptt.rs

Centar za socijalni rad

Karađorđa Petrovića bb

017/651-222

bujanovac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Kneza Miloša

103 012/250-301

zabari.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Solidarnost”

Nikole Tesle 34

021/831-960

zabalj.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Žabalj – Odeljenje Titel

021/861-999

Centar za socijalni rad

Cara Dušana 15

023/3821-054

zitiste.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Vojvode Mišića 5

027/8362-045

csrzitoradja@yahoo.com

Centar za socijalni rad

Glavni trg 4

024/873-427

kanjiza.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Kralja Aleksandra 35

019/808-488

kladovo.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Knić b.b.

034/510-139

knic.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad „Dr Mihajlo Stupar“

Karađorđeva bb

019/732-238

knjazevac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Selmačka 10

0230/421-169

kikinda.csr@minrzs.gov.rs

Centar za podršku ženama

0230/437-343 i 0230/436-191, radnim danima od 10 do 22

0800-10-10-10 (jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu), radnim danima од 10 do 20

podrska1@open.telekom.rs

Centar za socijalni rad

Caplovićeva 17

013/661-041

kovacica.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Trg Žarka Zrenjanina 8

013/742-985

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Radiše Petronijevića 4

031/782-541

kosjeric.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Ranilug b.b.

0280/75-195

kkamenica.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Oslobođenja 9

028/497-483

csr.zvec@gmail.com

Centar za socijalni rad

Milovana Glišića 6

015/556-277

koceljeva.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad „Solidarnost”

Svetozara Markovića 43

034/333-674

kragujevac.csr@minrzs.gov.rs

Oaza sigurnosti

034/332-048, radnim danima od 8 do 15

info@oazasigurnosti.rs

Centar za socijalni rad

Moše Pijade bb

036/331-744

kraljevo.csr@minrzs.gov.rs 

Udruženje Fenomena

0800/35-00-36, radnim danima od 10 do 18
sos24sata@gmail.com

Centar za socijalni rad 21. septembar”

Mačkov kamen 4

015/581-320

krupanj.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Miloja Zakića 46

037/416-980

krusevac.csr@minrzs.gov.rs

Udruženje žena Peščanik

066/00-66-06, radnim danima od 10 do 14 i svake subote od 11 do 14

sospescanik@gmail.com

Centar za socijalni rad

Svetozara Markovića 6

025/729-900

kula.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad „Borovnjak“

Toplička 1

027/381-730

kursumlija.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Svetog Save 213

012/852-369

kucevo.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Srbe Jovanovića 6

019/541-404  

negotin.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Svetozara Markovića 41

018/244-587

office@csr-nis.rs

Udruženje Osvit - SOS na romskom i srpskom jeziku

018/515-318, 0800/100-909, svakog dana od 0 do 24

Centar za devojke

018/203-033, radnim danima od 8.30 do 16.30

centarzadevojke@gmail.com

Centar za socijalni rad

Svetog Save bb

033/62-880

novavaros.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

JNA 110

023/815-044

novacrnja.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Petra Drapšina 6

023/773-140

csr.novibecej@gmail.com

Udruženje Roma Novi Bečej - SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina

023/774-959, 023/775-843, 0800-10-10-10 (jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu), radnim danima od 10 do 15

Centar za socijalni rad

Svetog Save 1

0230/81-822

noviknezevac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Stevana Nemanje 190

020/312-633

novipazar.csr@minrzs.gov.rs

SOS telefon

020/332-755
Radnim danima od 10 do 16

Centar za socijalni rad

Zmaj Ognjena Vuka 13

021/ 210-14-00

novisad.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Novi Sad- Odeljenje Beočin

021/210-1414 beocin.pcsr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Novi Sad- Odeljenje Sremski Karlovci

021/ 685-30-75

SOS Ženski centar

021/422-740, 0800/10-10-10 (jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu), radnim danima od 17 do 21

sos.telefon@gmail.com

IZ KRUGA – VOJVODINA organizacija za podršku ženama sa invaliditetom

021/447-040 i 0800/10-10-10 (jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu), radnim danima od 9 do 16

office@izkrugavojvodina.org

Centar za socijalni rad

Svetog Save 62

035/312-274

svilacen@ptt.rs

Centar za socijalni rad

Hadžićeva 10

018/821-038

svrljig.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Jovana Jovanovića Zmaja 37

024/812-559

senta.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Vožda Karađorđa 71

023/841-082

secanj.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

020/741-206

Kralja Petra I 56

csrsjenica@gmail.com

Centar za socijalni rad

Knez Mihajlova 29

026/223-728

smederevo.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Ive Bajazita bb

026/311-365

spalanka.csr@minrzs.gov.rs

Udruženje žena Femina

026/310-841, ponedeljak i petak od 10  do 13, utorak, sreda, četvrtak od 17 do 20

femina@verat.net

Centar za socijalni rad

Nemanjina bb

018/830-436

sokobanja.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Karađorđeva 4

025/482-499

sombor.csr@minrzs.gov.rs


Ženska alternativa
025/417-321, radnim danima od 17 do 20
sossombor@gmail.com

Centar za socijalni rad

Vlade Ćetkovića 42

028/497-192

srbica.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Svetog Save 15

021/730-177

srbobran.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Promenada 8

022/623-376

smitrovica.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Ćirila i Metodija 18

022/311-930

starapazova.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Alekse Šantića 27

024/548-220

subotica.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Masurička bb

017/815-935

surdulica.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Zlatiborska 28

031/3831-785

cajetina.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Kneza Miloša 1

032/323-358

office@csrcacak.rs

Centar za socijalni rad

Potiska 20

0230/71-015

coka.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Sinđelićeva 50b

014/221-114

valjevo.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Pionirska 1

026/514-825

velikaplana.csr@minrz.gov.rs

Centar za socijalni rad

Sarajevska 2

012/662-955

velikogradiste.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad -Golubac

012/678471

Centar za socijalni rad

Svetog Save bb

015/513-290

vladimirci.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Gradimira Mihajlovića 1

017/473-976

vladicinhan.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Vladičin Han – Crna Trava

016/811-255

Centar za socijalni rad

Nemanjina 58

016/871-459

csrvlasotince@gmail.com

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

016/876-202, radnim danima od 10 do 14 i od 16 do 20, subotom od 10 do 13

sos.vlasotince@gmail.com

Centar za socijalni rad

Zadarska 2

017/423-905

vranje.csr@minrzs.gov.rs   

SOS telefon Vranje

0800-001-017, svakog dana od 0 do 24

sosvranje@hrcvr.org

Centar za socijalni rad

Maršala Tita 40

021/706-524

vrbas.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Žike Valjarevića 1

036/611-120

vrnjackabanja.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Žarka Zrenjanina 13

013/839-696

vrsac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za prava žena u Vršcu

069/369-69-30, radnim danima od 16 do 20

centarvrsac@yahoo.com

Centar za socijalni rad

Prilužje bb

028/467-330

vucitrn.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Generala Gambete 88

019/422256

zajecar.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Narodnog fronta 2

023/534-148

zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs

Zrenjaninski edukativni centar

023/582-350, radnim danima od 10 do 16

0800-10-10-10 (jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu), radnim danima od 10 do 20

zreduc@gmail.com

Centar za socijalni rad

Zubin potok bb

028/460-064

csrzubinpotok@gmail.com

Centar za socijalni rad

Cara Dušana 70

016/843-203

lebane.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Leposavić bb

028/83-977

csrleposavic@mts.rs

Centar za socijalni rad

Koste Stamenkovića 6

016/252-494

leskovac.csr@minrzs.gov.rs

Žene za mir

016/237-300, 016/237-301, radnim danima od 10 do 15

zenezamir2007@gmail.com

Centar za socijalni rad

Dositeja Obradovića bb

015/7889-412

loznica.csr@minrz.gov.rs

Centar za socijalni rad

Trg Republike 18,Guča

032/854-370

socijalniradguca@gmail.com

Centar za socijalni rad

Bratstva i jedinstva 7

013/682-443

socopovo@yahoo.com

Centar za socijalni rad

Karađorđeva 117

014/451-077

osecina.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Knez Mihajlova 41

025/5-742-048

odzaci.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Novosadska 403

021/843-550

temerin.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Kralja Petra I Karađorđevića 4

017/452-615

trgoviste.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Živadina Apostolovića 47

037/712-320

trstenik.csr@minrzs

Centar za socijalni rad

Bogoljuba Čukića 9

020/812-101

tutin.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Nebojše Jerkovića 76

015/344-466

csrsa@ptt.rs

Centar za socijalni rad

Laze Kostića 1

022/712-823

centarsid@gmail.com

Centar za socijalni rad

Štpce bb

029/071-076

csr_strpce@yahoo.com

Centar za socijalni rad

Miloša Obilića bb 018/850-050

gadzinhan.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Lole Ribara 2

032/720-405

gornjimilanovac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Vukadina Stanojevića 6

032/661-609

ivanjica.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad „Dunav“

Vojvode Stepe 42

022/560 526

indjija.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Solidarnost“

Karađorđeva 8

014/3445-241

mcsrsol@yahoo.com

Centar za socijalni rad – Odeljenje Lajkovac

Vojvode Mišića 2

014/3431-229

zcsrlajkovac@yahoo.com

Centar za socijalni rad – Odeljenje Mionica

Milana Rakića bb

014/3422-589

mionica.pcsr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Milana Tešića 28

015/561-782

ljubovija.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Solidarnost”

Filipa Višnjića 16-20

013/311-889

pancevo.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Kragujevačka 4

035/564-712

paraćin.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Srpskih vladara br.284

012/331-473

petrovac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad – Odeljenje Žagubica

Homoljska bb

012/764-3313

zagubica.pcsrminrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Slobodana Bajića 5

022-2436-028

pecinci.csr@minrzs.gov.rs  

Centar za socijalni rad

Srpskih vladara 126a

010/311-205

pirot.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Vojvode Putnika 38

013-862-342

plandiste.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Moše Pijade 27

012/223-681

pozarevac.csr@minrzs.gov.rs 

Centar za socijalni rad

Nemanjina bb

031/3816-474

pozega.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Mare Lončar 26

017/669-969

presevo.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

12. januara 114

033/2451-142

priboj.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Sandžačkih brigada 11

033/712-033

prijepolje.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

z.p. Gračanica 38205 (kuća 717)

038/65-597

gracanica.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

027/321-757

csr.toplica.prokuplje@gmail.com

Centar za socijalni rad

Dositeja Obradovića 3

037/811-361

cicevac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Ćićevac – Odeljenje Varvarin

037/788-157

varvarin.pcsr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad

Cara Lazara 89

035/8470-533

cuprija.csr@minrzs.gov.rs