skip to Main Content

КУТАК ЗА ПОДРШКУ

Шта се дешава када пријавим насиље?

Насиље у породици и родно засновано насиље се могу зауставити. Први корак ка томе је да се насиље пријави. Погледајте шта можете да очекујете након што се насиље пријави надлежним институцијама.

Шта се дешава када позовем 192?

Детаљно упутство за пријаву насиља

Родно засновано насиље и насиље у породици је кршење људских права и достојанства жена и девојчица, као и чланова породице. Насиље у породици, али и други облици родно заснованог насиља представљају кривично дело. Насиље у породици може бити физичко повређивање, али и писихичко, сексуално, економско насиље, контролисање, изолација и прогањање. Кога назвати када се дешава насиље или када осећате претњу од истог? Које су информације које треба да дате надлежном полицијском службенику? Како изгледа давање изјава? Шта се дешава након што случај из полиције буде достављен у тужилаштво? Одговоре на сва ова и многа друга питања у вези са пријавом можете пронаћи овде .

Питања и одговори у вези са применом Закона о спречавању насиља у породици

На који начин ће државни органи, посебно службеници у надлежним службама за пријаву породичног насиља, бити ефикаснији приликом подношења пријаве за насиље, и какве последице могу да носе, уколико неблаговремено поступе по подношењу исте?

Ефикасност службеника у пријављивању насиља огледа се у њиховој могућности да у одређеном понашању пре свега препознају насилно понашање. Перманентном едукацијом, која у нашој земљи траје већ десетак година уназад и коју су прошли многи политички службеници, радници центра за социјални рад, јавни тужиоци постигнут је одређен степен ефикасности. У циљу ефикасности у свим основним и вишим јавним тужилаштвима у Србији постоје одређени заменици јавног тужиоца који се посебно баве случајевима насиља у породици. Такође, иу полицијским станицама постоје полицијски службеници задужени за бављење овим питањима. Тиме је жртвама насиља у породици дат приоритет у односу на друге оштећене у кривичноправној области. У циљу још веће ефикасности приликом подношења пријаве, Закон о спречавању насиља у породици предвиђа обавезну сарадњу државних органа, специјализацију оних који поступају у случајевима насиља у породици и обавезу пријављивања насиља.

С друге стране последице које професионалци могу сносити за неблаговремено поступање се разликују у зависности од државног органа/установе. Наиме, они могу бити кажњени у дисциплинском поступку уколико се докаже да је притужба на њихов рад основана. Такође је могуће поднети и кривичну пријаву против ових лица надлежном тужилаштву у правцу утврђивања постојања елемената кривичних дела Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 КЗ или Несавестан рад у служби из чл. 361 КЗ.

Какви механизми постоје да се лица која насиље пријављују (жртве, чланови породице, пријатељи, комшије…) заштите од одмазде насилника или особа блиског насилника?

Један од најбољих начина је анонимност. Важно је указати на то да је пријављивање насиља могуће извршити и анонимно. Уколико се пријављивање врши путем телефона позивањем полиције, онај ко пријављује има право да на питање полицијског службеника изјави да не жели да своје личне податке, јер жели да остане анониман.

У случају ако се пријава доставља писменим путем, подносилац жели да остане анониман најједноставније је да се пријава поднесе надлежном јавном тужилаштву без икаквог потписа, остављања контакта и слично.

Какви механизми постоје да санкционишу и изврше превенцију лажног пријављивања насиља?

Репресивност норме. Најпре важно је указати да превенција лажног пријављивања насиља није ни по чему специфична у односу на превенцију лажног пријављивања било ког другог кривичног дела. С тим у вези и „механизми” санкционисања се не разликују. Уколико неко пријави одређено лице да је учинило кривично дело за које се гони на службеној дужности, а зна да то лице није учинило тог дела, чини кривично дело Лажно пријављивање из чл. 334 ст. 1 КЗ и казниће се затвором од три месеца до три године. Овако високо запрећена казна свакако је вид превенције злоупотребе пријављивања. Међутим, нужно је напоменути да лице које подноси пријаву треба да је свесно да онај на кога се пријава односи није учинио кривично дело. То значи да код онога ко подноси лажну пријаву мора постојати одређена сигурност о невиности онога кога пријављује, да би се радило о овом кривичном делу.

С друге стране у случају када није било довољно доказа да поткрепе основе сумње да је неко лице извршио, на пример, кривично дело Насиље у породици из чл. 194 КЗ или у случају када се пријављена радња не може сматрати бићем кривичног дела из члана 194 КЗ, јер је на пример реч о насиљу ниског интензитета које може бити предмет парничног поступка за изрицање Мера за заштиту од насиља у породици, али не и основ за вођење кривичног поступка, подносилац такве пријаве неће одговарати за кривично дело лажно пријављивање из чл. 334 КЗ. Дакле, уколико је подносилац пријаве имао основу да верује да је неко лице извршио кривично дело иу том уверењу подноси пријаву, неће одговарати за кривично дело из члана 334 КЗ, што значи да је исход поступка по поднетој пријави потпуно ирелевантан за кривичноправну одговорност подносиоца пријаве.

Шта да жртва породичног насиља ради, уколико постоји неповерење у службена лица којима пријављује породично насиље? Или уколико постоји опште неповерење у искреност надлежних органа да уопште поступе?

Неповерење у одређена лица у систему не може бити и неповерење у цео државни систем. Државни апарат има широк спектар деловања. Насиље се може пријавити полицији, центру за социјални рад или јавном тужилаштву, тако да је немогуће да неповерење постоји у односу на све, у оквиру сваког од ових система, јер такав став нема објективно упориште. Али, уколико је и то случај и ради се о општем неповерењу, што је свакако субјективна категорија, да је жртва насиља потребна свеобухватна правна и психолошка помоћ и подршка у ком случају жртва може да се обрати некој невладиној организацији која се бави пружањем помоћи и подршке жртвама. насиља и која ће јој помоћи да лакше прође кроз систем у циљу адекватне заштите од насиља у породици.

С друге стране ступање на снагу Закона о спречавању насиља у породици доприноси поновном успостављању поверења између жртава насиља и државних органа – полиције, јавног тужилаштва и центра за социјални рад. Карика која заказује у том ланцу одговорности биће основ провере и утврђивања пропуста, а потом и санкционисања. Закон о спречавању насиља у породици представља тест за све запослене у полицији, центру за социјални рад, јавном тужилаштву и суду да су жртва и решавање њеног проблема, њихов приоритет.

Како и на који начин жртва може да прати ток пријаве за породично насиље, од датума подношења?

Уколико је кривична пријава поднета од стране полиције или неког другог државног органа или установе и не захтева додатно прикупљање потребних обавештења, већ се одмах предузимају доказне радње предвиђене Закоником о кривичном поступку, жртва насиља, као оштећена у кривичном поступку, има право од стране јавног јавног мњења. тужиоца, буде обавештена о свим доказним радњама које се предузимају у датом поступку, сходно одредби члана 300 ст. 1 ЗКП-а и то посебно након што буде испитана као сведок – оштећена. Жртва сходно члану 50 став 1 тач.4 има право да разматра списе и разгледе предмета који служе као доказ у просторијама јавног тужилаштва или суда. С друге стране уколико је пријава нејасна, неразумљива, јавни тужилац ће упутити захтев за прикупљање потребних обавештења полиције. Када прими извештај полиције по стављеном захтеву јавни тужилац ће одлучити да ли ће и које доказне радње предузимати или ће пак одбацити кривичну пријаву. О својој одлуци јавни тужилац је дужан да обавести оштећеног – жртву насиља.

Уколико жртва има сазнање да постоји међусобна повезаност насилника, и службених лица код којих се насиље може пријавити (насилник је у родбинским везама службеником у МУП-у, социјалним радником и сл.), који постоје механизми да се спречи злоупотреба њиховог положаја у те сврхе?

Уколико жртва има таквих сазнања, односно сазнање да је особа која насиље врши на неки начин повезана са полицијским службеником или радником центра за социјални рад ( комшије, рођаци, пријатељи ) или у случајевима када насиље врши полицијски службеник или радник центра за социјални рад, кривичну пријаву је могуће поднети непосредно надређеној установи. Примера ради за надлежну полицијску станицу – полицијску управу којој припада полицијска станица уз напомену да се сумња у пристрасност због извесне повезаности. Уколико је већ дошло до поступања, односно уколико је за повезаност лица које врши насиље и службеног лица сазнато након поступања одређеног полицијског службеника или након давања мишљења одређеног радника центра за социјални рад, подносилац пријаве може поднети притужбу на рад полицијског службеника Сектору унутрашње контроле, писмено. или телефоном, а уколико сумњају у злоупотребу, односно несавестан рад радника центра за социјални рад притужба се подноси Министарству за рад и социјалну политику.

Како поступају полицијски службеници у случајевима насиља у породици?

По пријему информација да се извршен догађај са елементима насиља у породици или у партнерским односима, без изузетка се упућују полицијски службеници на место догађаја. Приликом интервенисања одмах се раздваја жртва од насилног члана породице и разговор се обавља у одвојеним просторијама, водећи рачуна о заштити учесника догађаја (жртве, сведока…) као ио полицијским службеницима који поступају у конкретном догађају.

О догађају се одмах обавестава дежурна служба и јавно тужилаштво које руководи предистражним поступком ради предузимања неодложних кривичноправних мера, квалификације дела и пружања заштите жртвама.

Врши се провера да ли пријављено лице има оружје у легалном поседу које се одузима, као и да ли је и раније било пријава за насиље у породици.

О сваком догађају обавештава се надлежни Центар за социјалну заштиту у чијој је надлежности збрињавање жртава.

Уколико је извршилац полицијски службеник покрећу се поступци за утврђивање одговорности и преузимања службеног оружја.

Проблем насиља у породици и партнерским односима не третира се само кроз кривично дело Насиље у породици из члана 194 Кривичног законика, већ и кроз друга кривична дела која могу бити извршена у оквиру породично-партнерских односа (Убиство,Тешко убиство, Силовање, Запуштање и злостављање). малолетног лица, Угрожавање сигурности и друга кривична дела овог Законика).

КУТАК ЗА ПОДРШКУ

Како бити подршка особи која је изложена насиљу?

За заустављање насиља над женама неопходно је учешће читавог друштва. Подршка других чланова породице, пријатеља, шире околине може бити од пресудног значаја да се насиље пријави и да се напусти насилна веза, односно да жртва добије адекватну заштиту и помоћ. На различите начине можемо допринети да наше окружење буде место где се насиље неће толерисати.

  • Ако вам се особа повери да проживљава насиље, прво што можете да урадите је да јој верујете.
  • Подсетите је да је насиље забрањено и да је за насиље увек одговоран насилник.
  • Слушајте је без осуђивања и пребацивања кривице и уверите је да има право на живот без насиља.
  • Охрабрите је да потражи помоћ и пружите јој потребне информације о томе како и коме може поднети пријаву или понудите да се пријавите уместо ње, уз њену сагласност.
  • Разумите ако особа није спремна да о насиљу отворено говори или га пријави. Често особе изложене насиљу на различите начине зависе од насилника или немају довољно поверења у институције. Важно је да у том случају уверите особу да ће имати подршку у тренутку одлуке да учини следећи корак и пријави насиље.
  • Уколико приметите насиље у свом окружењу можете јасно ставити до знања људима у околини да је такво понашање недопустиво, можете на видном месту истаћи информације о проблему насиља у породици и начину пријаве.

Подаци показују да су учиниоци насиља већином мушкарци, а да су жене најчешће жртве. Како би се промовисали ненасилни модели понашања и показало да се насиље не сме толерисати важно је да и мушкарци учествују у спречавању насиља.

Мушкарци могу бити:

  • савезници и подршка особама које пролазе кроз насилне ситуације,
  • пример пре свега својој деци и људима у свом окружењу у осуди насиља и ненасилном понашању,
  • заговарачи промена тако што ће реаговати на изјаве којима се одобрава насиље у породици и умањује проблем насиља,
  • учесници у акцијама које су усмерене на превенцију и сузбијање насиља над женама.

Сви у својој непосредној околини можемо разговором о овој теми утицати на то да се о озбиљним последицама насиља у породици више зна. Стварањем окружења у коме се насиље не толерише помажемо у охрабривању жртава да то пријаве, те показујемо да је насиље недопуштено и кажњиво понашање.

Више информација о проблему насиља потражите у Корисним материјалима или одељку Преузми .

Мапа услуга

Услуге по граду/општини

Изаберите одговарајући град/општину да бисте видели доступне институције, организације и услуге за помоћ и подршку и њихове контакт податке. Не заборавите, без обзира у ком делу Србије се налазите, уколико сте изложени насиљу у породици или родно-заснованом насиљу, уколико сматрате да сте у опасности да доживите насиље или сте препознали насиље у вашој околини, увек можете позвати полицију на број 192.

Полиција – Пријава насиља у породици: 0800-100-006

Национални СОС број за жене са искуством насиља: 0800-222-003

Национална дечија линија – саветодавна подршка децу 116111 (24/7)

Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке

Back To Top

Центар за социјални рад

Трг ослобођења 1

024/851-039

ada.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Виноградска 6

037/3751-700

aleksandrovac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Др Буцека 9

018/804-507

aleksinac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Саве Мунћана 3

013/641-167

alibunar.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Светозара Милетића 6

025/772-047

apatin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Сава Илић“

Краља Петра I 2/а

034/720-274

arandjelovac.rs@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад – Одељење Топола

034/811-092

czsr.to@gmail.com

Центар за социјални рад

Светог Ахилија 53

031/3891-758

arilje.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Моравска 28

035/611-394

despotovac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Балканска 7

010/362-688

dimitrovgrad.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Дољевац бб

018/870-072

doljevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Ружице Милановић 1

035/8100-210

jagodina.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Светог Саве 57

030/581-211

majdanpek.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Краља Петра I 18

015/471-190

malizvornik.csr@minrzs.gov.rs 

Центар за социјални рад

Главна 32

024/4731-434

maliidjos.pcsr@minrzs.gov.rs

Klub žena Hera

024/741-140, radnim danima od 9 do 17

Центар за социјални рад

Српских владара 80

012/280-125

malocrnice.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Васе Смајевића 10

016/891-340

medvedja.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Цара Душана 19

018/4892-340

merosina.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Новоражањска бр.14

037/841-246

razanj.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Светог Саве бб

036/736-692

raska.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Краља Петра I 57

035/8710-483

rekovac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Железничка 28

022/471-699

ruma.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад Рума – Одељење Ириг

022/2462750

csririg@open.telekom.rs

Центар за социјални рад

7. јула 11

014/411-849

centarub@open.telekom.rs

Центар за социјални рад „Гвозден Јованчићевић”

Видовданска 32а

031/512-340

uzice.csr@minrzs.gov.rs

Женски центар Ужице

0800/333-445, радним данима од 8 до 20

womenue@gmail.com

Центар за социјални рад

Ратка Павловића 1

010/385-060

babusnica.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Кнеза Милана Обреновића бб

031/869-023

bajinabasta.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Шумадија“

Gavrila Principa 7

034/6842-309

batocina.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад – Одељење Рача

034/751-266

Центар за социјални рад – Одељење Лапово

034/851-226

Центар за социјални рад

Трг Зорана Ђинђића 2

021/6070-251

bac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Блок дома здравља бб

021/6045-585

backapalanka.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Петефи Бригаде бр.20

024/715-398

backatopola.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Коларова 4

021/780-057

backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Српских владара 51

018/855-039

belapalanka.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „8.мај“

Дејана Бранкова 5

013/851-165

centarbc@gmail.com

Градски центар за социјални рад

Руска 4

011/2650-329

office@gcsrbg.org  beogradg.csr@minrzs.gov.rs

www.gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад - Барајево

Светосавска 87б

011/8300-401

barajevo@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад - Вождовац

Адмирала Вуковића 14

011/2461-644

vozdovac@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Врачар

Максима Горког 17а

011/2456-546

vracar@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Гроцка

Булевар ослобођења 51

011/8500-655

grocka@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Звездара

Крфска 7

011/6414-129

zvezdara@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Земун

Александра Дубчека 2

011/2193-999

zemun@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад- Лазаревац

Јанка Стајчића 2а

011/8123-298

lazarevac@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Младеновац

Живомира Савковића 13

011/8231-014

mladenovac@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Нови Београд

Тошин бунар 148

011/3190-191

novi.beograd@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Обреновац

Краља Александра I 8б

011/630-55-79

obrenovac.czr@minrzs.gov.rs

Градски центар за социјални рад - Палилула

Цвијићева 110

011/2753-696

palilula@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Раковица

Мишка Крањца 12

011/3051-894

rakovica@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Савски венац

Ломина 17

011/3614-332

savski.venac@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Сопот

Космајска 8

011/8251-314

sopot@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Стари град

Господар Јевремова 17а

011/2625-593

stari.grad@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад - Сурчин

Војвођанска 80

011/3140-521

surcin@gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Чукарица

Михаила Валтировића 36а

011/2505-018

cukarica@gcsrbg.org

Акција против трговине људима АСТРА

011/785-0000, радним данима од 9 до 17

sos@astra.rs

Атина

011/3220-030, радним данима од 9 до 17

office@atina.org.rs

Аутономни женски центар

011/266-2222 i 0800/100-007, радним данима од 10 до 20

zene.savet@azc.org.rs

pravnapomoc@azc.org.rs

…ИЗ КРУГА – Београд, Организација за заштиту права и подршку женама са инвалидитетом

011/3448-045, радним данима од 10 до 16

 office@izkruga.org

Ромски центар за жене и децу Даје

011/398-78-98, радним данима од 10 до 18

romadae@yahoo.com

Виктимолошко друштво Србије

011/22-88-040, радним данима од 9.30 до 16

vsdrbija@gmail.com

Центар за социјални

Зелена 80

021 6915-445

becej.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Светог Саве бб

027/371-042

blace.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Јанка Веселиновића 4

015/7786-223

bogatic.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Трг слободе 2

016/821-175

bojnik.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Краља Александра 5

030/463-324

boljevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Војске Југославије 11

030/425-960

bor.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Георги Димитрова бб

017/877 - 106

bosilegrad.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Ослободилачка бб

037/3825-665

csrbrus@ptt.rs

Центар за социјални рад

Карађорђа Петровића бб

017/651-222

bujanovac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Солидарност”

Николе Тесле 34

021/831-960

zabalj.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Žabalj – Odeljenje Titel

021/861-999

Центар за социјални рад

Кнеза Милоша

103 012/250-301

zabari.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Цара Душана 15

023/3821-054

zitiste.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Војводе Мишића 5

027/8362-045

csrzitoradja@yahoo.com

Центар за социјални рад

Главни трг 4

024/873-427

kanjiza.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Селмачка 10

0230/421-169

kikinda.csr@minrzs.gov.rs

Centar za podršku ženama

0230/437-343 i 0230/436-191, radnim danima od 10 do 22

0800-10-10-10 (jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu), radnim danima од 10 do 20

podrska1@open.telekom.rs

Центар за социјални рад

Краља Александра 35

019/808-488

kladovo.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Кнић б.б.

034/510-139

knic.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Др Михајло Ступар“

Карађорђева бб

019/732-238

knjazevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Цапловићева 17

013/661-041

kovacica.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Трг Жарка Зрењанина 8

013/742-985

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Радише Петронијевића 4

031/782-541

kosjeric.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Ранилуг б.б.

0280/75-195

kkamenica.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Ослобођења 9

028/497-483

csr.zvec@gmail.com

Центар за социјални рад

Милована Глишића 6

015/556-277

koceljeva.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Солидарност”

Светозара Марковића 43

034/333-674

kragujevac.csr@minrzs.gov.rs

Оаза сигурности

034/332-048, радним данима од 8 до 15

info@oazasigurnosti.rs

Центар за социјални рад

Моше Пијаде бб

036/331-744

kraljevo.csr@minrzs.gov.rs 

Удружење Феномена

0800/35-00-36, радним данима од 10 до 18
sos24sata@gmail.com

Центар за социјални рад „21. септембар”

Мачков камен 4

015/581-320

krupanj.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Милоја Закића 46

037/416-980

krusevac.csr@minrzs.gov.rs

Удружење жена Пешчаник

066/00-66-06, радним данима од 10 до 14 и сваке суботе од 11 до 14

sospescanik@gmail.com

Центар за социјални рад

Светозара Марковића 6

025/729-900

kula.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Боровњак“

Топличка 1

027/381-730

kursumlija.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Светог Саве 213

012/852-369

kucevo.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Србе Јовановића 6

019/541-404  

negotin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Светозара Марковића 41

018/244-587

office@csr-nis.rs

Удружење Освит - СОС на ромском и српском језику

018/515-318, 0800/100-909, сваког дана од 0 до 24

Центар за девојке

018/203-033, радним данима од 8.30 до 16.30

centarzadevojke@gmail.com

Центар за социјални рад

Светог Саве бб

033/62-880

novavaros.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

ЈНА 110

023/815-044

novacrnja.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Петра Драпшина 6

023/773-140

csr.novibecej@gmail.com

Удружење Рома Нови Бечеј - СОС телефон на језицима националних мањина

023/774-959, 023/775-843, 0800-10-10-10 (јединствени СОС телефон за Војводину), радним данима од 10 до 15

Центар за социјални рад

Светог Саве 1

0230/81-822

noviknezevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Стевана Немање 190

020/312-633

novipazar.csr@minrzs.gov.rs

СОС телефон

020/332-755
Радним данима од 10 до 16

Центар за социјални рад

Змај Огњена Вука 13

021/ 210-14-00

novisad.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад Нови Сад- Одељење Беочин

021/210-1414 beocin.pcsr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад Нови Сад- Одељење Сремски Карловци

021/ 685-30-75

СОС Женски центар

021/422-740, 0800/10-10-10 (јединствени СОС телефон за Војводину), радним данима од 17 до 21

sos.telefon@gmail.com

…ИЗ КРУГА – ВОЈВОДИНА организација за подршку женама са инвалидитетом

021/447-040 i 0800/10-10-10 (јединствени СОС телефон за Војводину), радним данима од 9 до 16

office@izkrugavojvodina.org

Центар за социјални рад

Светог Саве 62

035/312-274

svilacen@ptt.rs

Центар за социјални рад

Хаџићева 10

018/821-038

svrljig.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Јована Јовановића Змаја 37

024/812-559

senta.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Вожда Карађорђа 71

023/841-082

secanj.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

020/741-206

Краља Петра I 56

csrsjenica@gmail.com

Центар за социјални рад

Кнез Михајлова 29

026/223-728

smederevo.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Иве Бајазита бб

026/311-365

spalanka.csr@minrzs.gov.rs

Удружење жена Фемина

026/310-841, понедељак и петак од 10  до 13, уторак, среда, четвртак од 17 до 20

femina@verat.net

Центар за социјални рад

Немањина бб

018/830-436

sokobanja.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Карађорђева 4

025/482-499

sombor.csr@minrzs.gov.rs


Женска алтернатива
025/417-321, радним данима од 17 до 20
sossombor@gmail.com

Центар за социјални рад

Владе Ћетковића 42

028/497-192

srbica.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Светог Саве 15

021/730-177

srbobran.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Променада 8

022/623-376

smitrovica.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Ћирила и Методија 18

022/311-930

starapazova.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Алексе Шантића 27

024/548-220

subotica.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Масуричка бб

017/815-935

surdulica.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Златиборска 28

031/3831-785

cajetina.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Кнеза Милоша 1

032/323-358

office@csrcacak.rs

Центар за социјални рад

Потиска 20

0230/71-015

coka.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Синђелићева 50б

014/221-114

valjevo.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Пионирска 1

026/514-825

velikaplana.csr@minrz.gov.rs

Центар за социјални рад

Сарајевска 2

012/662-955

velikogradiste.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад -Голубац

012/678471

Центар за социјални рад

Светог Саве бб

015/513-290

vladimirci.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Градимира Михајловића 1

017/473-976

vladicinhan.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад Владичин Хан – Црна Трава

016/811-255

Центар за социјални рад

Немањина 58

016/871-459

csrvlasotince@gmail.com

СОС телефон за жене и децу жртве насиља

016/876-202, радним данима од 10 до 14 и од 16 до 20, суботом од 10 до 13

sos.vlasotince@gmail.com

Центар за социјални рад

Задарска 2

017/423-905

vranje.csr@minrzs.gov.rs   

СОС телефон Врање

0800-001-017, сваког дана од 0 до 24

sosvranje@hrcvr.org

Центар за социјални рад

Маршала Тита 40

021/706-524

vrbas.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Жике Ваљаревића 1

036/611-120

vrnjackabanja.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Жарка Зрењанина 13

013/839-696

vrsac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за права жена у Вршцу

069/369-69-30, радним данима од 16 до 20

centarvrsac@yahoo.com

Центар за социјални рад

Прилужје бб

028/467-330

vucitrn.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Генерала Гамбете 88

019/422256

zajecar.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Народног фронта 2

023/534-148

zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs

Зрењанински едукативни центар

023/582-350, радним данима од 10 до 16

0800-10-10-10 (јединствени СОС телефон за Војводину), радним данима од 10 до 20

zreduc@gmail.com

Центар за социјални рад

Зубин поток бб

028/460-064

csrzubinpotok@gmail.com

Центар за социјални рад

Цара Душана 70

016/843-203

lebane.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Лепосавић бб

028/83-977

csrleposavic@mts.rs

Центар за социјални рад

Косте Стаменковића 6

016/252-494

leskovac.csr@minrzs.gov.rs

Žene za mir

016/237-300, 016/237-301, radnim danima od 10 do 15

zenezamir2007@gmail.com

Центар за социјални рад

Доситеја Обрадовића бб

015/7889-412

loznica.csr@minrz.gov.rs

Центар за социјални рад

Трг Републике 18,Гуча

032/854-370

socijalniradguca@gmail.com

Центар за социјални рад

Братства и јединства 7

013/682-443

socopovo@yahoo.com

Центар за социјални рад

Карађорђева 117

014/451-077

osecina.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Кнез Михајлова 41

025/5-742-048

odzaci.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Новосадска 403

021/843-550

temerin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Краља Петра I Карађорђевића 4

017/452-615

trgoviste.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Живадина Апостоловића 47

037/712-320

trstenik.csr@minrzs

Центар за социјални рад

Богољуба Чукића 9

020/812-101

tutin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Небојше Јерковића 76

015/344-466

csrsa@ptt.rs

Центар за социјални рад

Лазе Костића 1

022/712-823

centarsid@gmail.com

Центар за социјални рад

Штпце бб

029/071-076

csr_strpce@yahoo.com

Центар за социјални рад

Miloša Obilića bb 018/850-050

gadzinhan.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Лоле Рибара 2

032/720-405

gornjimilanovac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Вукадина Станојевића 6

032/661-609

ivanjica.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Дунав“

Војводе Степе 42

022/560 526

indjija.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Солидарност“

Карађорђева 8

014/3445-241

mcsrsol@yahoo.com

Центар за социјални рад – Одељење Лајковац

Војводе Мишића 2

014/3431-229

zcsrlajkovac@yahoo.com

Центар за социјални рад – Одељење Мионица

Милана Ракића бб

014/3422-589

mionica.pcsr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Милана Тешића 28

015/561-782

ljubovija.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Солидарност”

Филипа Вишњића 16-20

013/311-889

pancevo.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Крагујевачка 4

035/564-712

paraćin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Српских владара бр.284

012/331-473

petrovac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад – Одељење Жагубица

Хомољска бб

012/764-3313

zagubica.pcsrminrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Слободана Бајића 5

022-2436-028

pecinci.csr@minrzs.gov.rs  

Центар за социјални рад

Српских владара 126а

010/311-205

pirot.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Војводе Путника 38

013-862-342

plandiste.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Моше Пијаде 27

012/223-681

pozarevac.csr@minrzs.gov.rs 

Центар за социјални рад

Немањина бб

031/3816-474

pozega.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Маре Лончар 26

017/669-969

presevo.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

јануара 114

033/2451-142

priboj.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Санџачких бригада 11

033/712-033

prijepolje.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

з.п. Грачаница 38205 (кућа 717)

038/65-597

gracanica.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

027/321-757

csr.toplica.prokuplje@gmail.com

Центар за социјални рад

Доситеја Обрадовића 3

037/811-361

cicevac.csr@minrzs.gov.rs

Centar za socijalni rad Ćićevac – Odeljenje Varvarin

037/788-157

varvarin.pcsr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад

Цара Лазара 89

035/8470-533

cuprija.csr@minrzs.gov.rs