skip to Main Content

Статистика

Подаци су приказани на месечном нивоу и односе се на пол и однос учиниоца и жртве насиља у породици у случајевима у којима су од стране судова продужене хитне мере за 30 дана, према Закону о спречавању насиља у породици.

Податке прикупља Републичко јавно тужилаштво, а анализира и обрађује Министарство правде.

Back To Top