skip to Main Content

Osečina kao primer izuzetne multisektorske saradnje

Po stupanju na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na području svakog osnovnog javnog tužilaštva u Republici Srbiji formirane su grupe za koordinaciju i saradnju, čiji stalni članovi su zamenik javnog tužioca, nadležni policijski službenik i radnik Centra za socijalni rad.

Tokom seminara u aprilu 2022. godine, koji je organizovalo Ministarstvo pravde, u saradnji sa UNDP, imali smo priliku da upoznamo članove grupe za koordinaciju i saradnju pri osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu, podgrupa za Opštinu Osečina, koji predstavljaju primer dobre prakse.

Za sajt Isključi nasilje govorili su zamenica javnog tužioca Nevena Matić u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu i predsedavajuća grupom na području Opštine Osečina, nadležni policijski službenik Policijske uprave Valjevo, Policijska stanica Osečina, Velimir Petrović i direktorka Centra za socijalni rad „Napredak“ u Osečini Jovana Milanović.

Šta je prednost, a šta mana rada na sprečavanju nasilja u porodici u maloj opštini kao što je Osečina?

ZAMENICA TUŽIOCA: Opština Osečina je mala opština po broju stanovnika, ali je teritorijalno rasprostranjena, pokriva područje od Valjeva do Bajine Bašte, sa jedne strane, i Loznice sa druge strane. Osim toga, njenu strukturu, koja je razuđena, karakteriše i veliki broj planina, što čini područje dodatno teško dostupnim. Upravo zbog toga u slučaju neophodne brze intervencije, dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu nije u mogućnosti da odmah pristupi licu mesta, a što je inače uobičajena praksa prilikom sprovođenja dokaznih radnji van prostorija ovog javnog tužilaštva. Stoga kada je reč o radu na mestu izvršenja krivičnog dela, kako nasilja u porodici, tako i povodom drugih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, svoje profesionalno poverenje poklanja Policijskoj stanici Osečina i Centru za socijalni rad u Osečini. U ovom profesionalnom poverenju, koje je praćeno dugogodišnjom dobrom saradnjom sa navedenim institucijama ogleda se i prednost rada, jer ove institucije čine profesionalci, koji ne samo da rade, već i žive na teritoriji opštine Osečina, a samim tim njeno stanovništvo dobro poznaju, posebno kada je reč o strukturama porodice, u kojima je evidentirano nasilje u porodici, te navikama, načinu života, odnosno sklonostima članova tih porodica, što znači da u svakom momentu učinioca i žrtvu/e nasilja u porodici opserviraju na javnom mestu, posećuju njihova porodična domaćinstva, pružaju materijalnu i savetodavnu pomoć i podršku. Na osnovu takvog svakodnevnog rada ukoliko je potrebno traže delovanje i Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu, koje tada preduzima mere iz svoje nadležnosti.

NADLEŽNI POLICIJSKI SLUŽBENIK: Prednosti u radu nadležnih i drugih policijskih službenika Policijske stanice u Osečini na sprečavanju nasilja u porodici su najpre mali broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, s obzirom na to da Osečina ima relativno mali broj građana, tako da se svakom događaju prijave nasilja u porodici pridaje maksimalna pažnja, počev od prvog saznanja za nasilje u porodici, postupanja po prijavi i procesuiranju mogućeg učinioca shodno ZSNP, kao i kasnije podrške žrtvama nasilja u porodici i praćenja stanja u samoj porodici. Takođe, prednost je maksimalna pokrivenost terena kroz patrolni, sektorski, operativni i druge načine rada policijskih službenika, kvalitetno i efikasno rukovođenje rukovodećih policijskih službenika (načelnika PS i starešina PI), organizacije svih linija rada i drugo. Policijski službenici uglavnom poznaju lične i porodične prilike mogućih učinilaca i žrtvi nasilja, te se s tim u vezi kroz saradnju sa CSR „Napredak“ u Osečini i OJT Valjevo preduzimaju adekvatne preventivne i represivne mere i radnje.

Policijski službenici dobijaju pravovremene i korisne istrukcije od svojih rukovodilaca kroz redovne sastanke i brifinge na unapređenju u ovoj oblasti. Mana je na početku primene ZSNP bila to što je bio nedovoljan broj obučenih policijskih službenika za postupanje po ovom Zakonu, što se u međuvremenu znatno unapredilo, tako da sada ova Policijska stanica broji 14 nadležnih policijsiih službenika obučenih za njegovu primenu.

DIREKTORKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD: Prednosti rada na sprečavanju nasilja u porodici je dobro poznavanje teritorije opštine Osečina koja po poslednjem popisnom podatku broji 12.581 stanovnika, sredinskih i porodičnih faktora koji su od uticaja na pojavu i sprečavanje nasilja u porodici, postojeća evidencija porodice u CSR iz okvira nadležnosti ustanove, praćenje porodice i rad sa svim akterima događaja prijave (potencijalnom žrtvom porodičnog nasilja i počiniocem istog), postojanje Protokola o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava nasilja na područu opštine Osečina (korigovanje istog u skladu sa potrebama na terenu) kako bi se isti adekvatno i svrsishodno primenjivao u praksi.

U slučaju potrebe postoji odlična saradnja CSR i PS Osečina, kada se s jedne strane dežurni radnik CSR uključuje u sam proces obrade prijave, ali i podrška PS Osečina radnicima Centra kroz asistenciju na terenu u slučaju visokog rizika po bezbednost žrtve.  Mane rada na sprečavanju nasilja u porodici uglavnom se odnose na nemogućnost urgentnog zbrinjavanja žrtve (npr. sigurna kuća, prihvatilište, nepostojanje socijalnog stanovanja, savetovalište za brak i porodicu i nedovoljan broj stručnih radnika).

Kako biste ocenili saradnju nadležnih institucija koje rade na rešavanju konkretnih slučajeva nasilja u porodici, ko sve učestvuje na vašim sastancima GKS i šta je za vas u toj saradnji posebno važno iz perspektive vaših nadležnosti?

ZAMENICA TUŽIOCA: Grupa se sastaje redovno i na tim sastancima razmatramo sve slučajeve nasilja u porodici koji su prijavljeni u poslednjih 15 dana.  Dakle, razmatramo i slučajeve u kojima nisu izrečene hitne mere, odnosno slučajeve za koje Grupa procenjuje da nema rizika, ali je reč o porodicama u kojima je potrebna intervencija nekih od navedenih institucija koje čine Grupu. Stoga je suština rada Grupe ne samo nadzor nad kontrolom izrečenih i produženih hitnih mera, odnosno sprovođenje predistražnog postupka od strane javnog tužilaštva, već i pomoć u vidu materijalnih davanja, savetodavnog rada, podrške, obilaženja porodice, ukazivanja obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na postojanje narušenih odnosa u konkretnim porodicama, opserviranje kroz svakodnevne aktivnosti, kako učinioca, tako i žrtve/i, što sve skupa dovodi do zajedničkog zaključka o potrebi da se rizik eventualno ponovo procenjuje ili preduzimaju druge represivnije mere ukoliko preduzete hitne mere ne ostvaruju svoju svrhu.

NADLEŽNI POLICIJSKI SLUŽBENIK: Saradnja nadležnih institucija na sprečavanju nasilja u porodici je na visokom nivou.

DIREKTORKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD: Velika prednost u našem zajedničkom radu je odlična komunikacija stručnih radnika Centra sa policijskim službenicima i zamenikom javnog tužioca zaduženim za grupu za koordinaciju i saradnju podgrupa Osečina, koja se ogleda kroz dostavu preliminarnog izveštaja PS Osečina od strane dežurnog radnika Centra odmah po dobijanju prijave, a najkasnije do roka od 8 sati od događaja, povratni spisi predmeta prijave za nasilje u porodici od strane PS Centru za socijalni rad u roku od 24 časa, kao i kompletirani izveštaj CSR Tužilaštvu u roku od 7 do 10 dana u zavisnosti od mesta prebivališta korisnika. Obaveštavanje radnika Centra od strane policijskih službenika i o događajima koji nisu procesuirani i nisu izricane hitne mere, kako bi se radila eventualna procena od ponovnog događaja, kao preventivni savetodavni rad od strane Centra za socijalni rad. Takođe prednost u našem zajedničkom radu je retrospektiva događaja na kraju godine, odnosno na šestomesečnom nivou i ponovno praćenje u zavisnosti od slučaja do slučaja i procena rizika za lica koja su u riziku od ponavljanja.

Kako obezbeđujete da se rizik od eskalacije ili ponavljanja nasilja adekvatno proceni, slučajevi efikasno procesuiraju i dobijete sve potrebne informacije koje su vam potrebne za dalji rad i redovno postupanje? Kako kroz saradnju obezbeđujete dugoročnu bezbednost žrtava (npr. da se poštuju hitne mere, da se spreči da nasilje eskalira)?

ZAMENICA TUŽIOCA: Za procenu rizika pored izveštaja policije, isti je uvek praćen najpre preliminarnim, a potom i detaljnim izveštajem za datu porodicu. Prema tome, na raspolaganju imamo sve relevantne informacije. Ukoliko je potrebno u rad uključujemo i predstavnike drugih institucija, kao što su Opšta bolnica Valjevo – Odeljenje psihijatrije, obrazovne ustanove, službe za zapošljavanje, pa i samu upravu opštine Osečina. Imajući u vidu da hitne mere imaju rok od 30 dana u kom važe i u kom roku policija nadzire njihovo poštovanje, taj rad se nastavlja i kasnije sve do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, jer su postojali slučajevi u kojima je potrebno izmestiti žrtvu nasilja na neko drugo mesto boravišta, kada Centar za socijalni rad plaća stanarinu, kao i slučajevi da po isteku hitnih mera učinioce nasilja i dalje svakodnevno nadziru nadležni policijski službenici. Žrtva/e znaju da u svakom trenutku mogu da se obrate za pomoć Centru za socijalni rad i policiji nakon čega će isti zatražiti hitan sastanak Grupe sa zamenikom javnog tužioca, a u kojim se slučajevima dešavalo da učinioca nasilja privremeno smeštamo na Odeljenje psihijatrije do njegovog upućivanja u Specijalnu zatvorsku bolnicu.

NADLEŽNI POLICIJSKI SLUŽBENIK: Proceni rizika od nasilja u porodici se pridaje maksimalna pažnja, kroz sagledavanje svih relevantnih činjenica bitnih za samu procenu rizika, počev od prve prijave nasilja i saznanja da ono postoji, upućivanja policijskih službenika na lice mesta i prvog postupanja, kao i kasnijeg procesuiranja mogućeg učinioca. Odmah po prijavi od strane radnika dežurne službe, pre upućivanje na lice mesta se kroz informacioni sistem MUP-a R. Srbije  prikupljaju svi podaci vezano za ranije prijave, podaci o mogućem učiniocu, žrtvi nasilja, članovima uže i šire porodice, podaci o podnetim KP, oružju u legalnom posedu koje poseduje učinilac i članovi porodice, što se nastavlja i na samom licu mesta kroz obavljanje razgovora, prikupljanje drugih korisnih operativnih saznanja, koja se prenose postupajućem nadležnom policijskom službeniku koji na osnovu toga procenjuje rizik od nasilja u porodici. Nakon procesuiranja, kroz redovne sastanke GKS svaki prijaljeni slučaj nasilja u porodici se ponaosob analizira, nakon čega se donose odgovarajuće odluke koje su obavezujuće i za OJT Valjevo, Policijsku Stanicu Osečina i CSR „Napredak“ Osečina, a po potrebi i druge nadležne institucije radi preduzimanja mera i radnji iz svoje nadležnosti i podrške žrtvi nasilja. Pripadnici Policijske stanice Osečina postupaju po svim odlukama GKS OJT Valjevo, podgrupa za Osečinu, tako da kroz redovno obavljanje poslova i zadataka, kao i naredbi nadređenih rukovodećih policijskih službenika ove PS, vrše povremen obilazak, prate stanje u porodici, obavljaju razgovore sa mogućim učiniocem, žrtvom nasilja i članovima porodice i okruženja u cilju porške žrtvi i eventualnom prepoznavanju novog problema i eskalacije nasilja o čemu se redovno podnose posebni izveštaji GKS OJT Valjevo na razmatranje.

DIREKTORKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD: Rizik od eskalacije ili ponavljanja nasilja obezbeđujemo kroz adekvatnu procenu rizika po bezbednost žrtve kroz intervju svih aktera (žrtvom porodičnog nasilja,  potencijalnim počiniocem nasilja, članovima porodice, intervjua sa susedstvom, kao i drugim osobama od značaja za žrtvu); savetodavni rad u više seansi; upozoravanje učinioca na obavezu poštovanja zakona; terenske posete porodicama; prepoznavanjem nasilja od strane žrtve, njenim osnaživanjem i podrškom žrtvi kroz jednokratne novčane pomoći;  plaćanje stanarine kada želi otići iz domaćinstva; usmeravanjem na ostvarenje drugih prava u lokalnoj zajednici; praćenjem poštovanja izrečenih hitnih mera; prijavom kršenja hitnih mera; žrtve se upućuju na obaveznu prijavu prekršenja hitnih mera; daju im se dostupni brojevi telefona nadležnih institucija; predlogom za mere obaveznog lečenja kada ima elemenata za izricanje istog; zbrinjavanjem učinioca na lečenje u psihijatrijskoj ustanovi kada postoje elementi koji ukazuju na potrebe lečenja.

Šta je za vas posebna vrednost međusobnog povezivanja? Na šta ste posebno ponosni u okviru multisektorske saradnje, da li postoji neki slučaj koji je uspešno rešen koji biste želeli da pomenete (bez navođenja ličnih podataka)?

ZAMENICA TUŽIOCA: Nesumnjivo proizilazi da je međusobno poverenje među predstavnicima sve tri institucije koje zajednički sprečavaju nasilje u porodici – osnov iz koga je nastao dalji kontinuirani profesionalni rad obeležen razmenom mišljenja, blagovremenim adekvatnim reagovanjem u svojim nadležnostima i svešću o dobrobiti multisektorske saradnje, a ne samo njenoj potrebi i nužnosti. Postoji više slučajeva uspešnog zajedničkog delovanja.

NADLEŽNI POLICIJSKI SLUŽBENIK: Posebna vrednost povezivanja svih nadležnih institucija za primenu Zakona o SNUP je da se pravovremeno prepozna svaki akt nasilja koji će blagovremeno i efikasno biti razmatran, nakon čega će doneti prave odluke po kojim će postupati svako iz svoje nadležnosti, a sve u cilju podrške žrtvama nasilja i procesuiranju učinioca u cilju onemogućavanja težih i najtežih posledica.

DIREKTORKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD: Posebna vrednost međusobnog povezivanja je zajednička koordinisana aktivnost svih aktera što daje mogućnost blagovremenog reagovanja i postupanja.

У Pomoć i žrtvi i učiniocu    U nizu prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, istakao bih slučaj u kom je jedan mogući učinilac, posle više prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, a koji je zavisnik od alkohola, efikasnim i blagovremenim odlukama GKS OJT Valjevo, kao i uključivanjem u problem „policajca u zajednici“ u PS Osečina i predstavnika Lokalne samouprave u Osečini, „sklonjen sa ulice“ i istom je pružena adekvatna medicinska pomoć lečenjem od bolesti zavisnosti u ustanovi zatvorenog tipa, čime je omogućeno i lečenje mogućeg učinioca, a i adekvatna podrška žrtvi nasilja, odnosno njegovoj supruzi i članovima njihove porodice. Policijski službenik Velimir Petrović
Back To Top