skip to Main Content

Izveštaj zamenika javnog tužioca za sastanak Grupe

Tabelu novoprijavljenih slučajeva – koju je primio od nadležnog policijskog službenika i tabelu tekućih slučajeva – koju je primio od radnika centra za socijalni rad, zamenik javnog tužioca dostavlja šefu pisarnice[1] kako bi izvukao podatke iz evidencije tužilaštva o konkretnim slučajevima (npr. ranije prijave, odbačaj prijava, postupci u toku po ranijim prijavama, faza postupka, te prijave za druga krivična dela koja se odnose na ista lica [npr. nedavanje izdržavnja, oduzimanje mal. lica], kao i podatke o merama koje su preduzete u predmetima koji će se razmatrati (npr. određeno veštačenje, doneta naredba o pretresu). Pored ovih podataka, zamenik javnog tužioca pribavlja i podatke u vezi sa slučajevima u kojima je potrebno preduzimati mere za „ubrzanje” postupka (odeljak 3.1.).

Dakle, šef pisarnice (ili lice koje on odredi) dužan je da dobijene podatke o slučajevima iz svih tabela, koji će se razmatrati na sastanku Grupe, uporedi sa evidencijama koje se vode u tužilaštvu (KT, GT, SK, KTO, KTI, KEO, KTR, PT, NPT) i da o svim predmetima koji postoje u evidenciji javnog tužilaštva pismenim putem izvesti predsedavajućeg, najkasnije do 15,00 časova, u danu koji prethodi danu sastanka. Šef pisarnice tužilaštva (ili lice koje on odredi) dužan je da svojim potpisom verifikuje tačnost podataka koji se dostavljaju predsedavajućem i da posebno naglasi ako se istovremeno vode dva postupka ili više njih koji se odnose na isto prijavljeno lice ili na istu žrtvu.

Nakon prikupljanja svih podataka iz pisarnice tužilaštva o slučajevima koji će biti razmatrani na sastanku, zamenik sastavlja izveštaj, tako što se prvo unose podaci za novoprijavljene slučajeve (policijski slučaj pod brojem 1 odgovara broju 1 u izveštaju centra i u izveštaju tužilaštva), pa potom redom tekuće slučajeve (kako ih je centar za socijalni rad evidentirao) i na kraju slučajeve u kojima je potrebno preduzeti mere za okončanje postupka, ukoliko su oni planirani za sastanak.

_____________________________________

[1] Zamenik javnog tužioca koji predsedava Grupi nije i postupajući zamenik u svim predmetima koji se razmatraju na sastancima, te je zato nužno da podaci budu kvalitetno ažurirani, za šta je odgovoran šef pisarnice.


Primer pripreme zamenika javnog tužioca za sastanak Grupe — u skladu s datim preporukama

IZVEŠTAJ OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U

_____________________________________

1. Lica D.Đ. i M.Z. prolaze evidenciju tužilaštva.

Broj predmeta Kt ____/2017, obrađivač predmeta je zamenik javnog tužioca __________. Podnosilac predmeta je PS ________, prijavljeno lice je Z.M., za krivično delo iz člana 194. KZ-a; oštećeno lice je D. Đ. Krivična prijava se odnosi na događaj od 22.11.2017. godine. Dana 24.11.2017.godine, nakon saslušanja osumnjičenog, stavljen je predlog u smislu člana 122. ZKP-a, te je rešenjem sudije za pp rešenjem određeno smeštanje Z.M. u zdravstvenu ustanovu radi veštačenja.

2. Lica S.M. i Sl.M. prolaze evidenciju tužilaštva.

Broj predmeta je KT____/2017, obrađivač predmeta je zamenik javnog tužioca ____________. Podnosilac prijave je PS ___________, prijavljeno lice je M. S. za krivično delo iz člana 194. KZ-a; oštećeno lice je Sl. M. Krivična prijava se odnosi na događaj od 29.11.2017. godine. Predmet se nalazi kod zamenika javnog tužioca u radu i sudija za pp odredio je pritvor do 30 dana. Takođe, navodi se da u OJT-u postoji još jedna kriv. prijava za nasilje, koju je podnela žrtva Sl.M., sredinom 2017. godine,te da je predmet još u fazi izvođenja dokaznih radnji.

3. Lica T. P. i N. T. prolaze evidenciju tužilaštva.

Broj predmeta je NPT 168/2017. Obrađivač predmeta je zamenik javnogtužioca ______________. Podnoslac izveštaja je PS _________. Prijavljeno lice je T.N., oštećeno lice je T.P. Izveštaj je zaveden u upisnik KTR 1203/17; prikupljju se dodatna obaveštenja za utvrđivanje postojanja elemenata krivičnog dela proganjanje iz člana 138a KZ-a. Dana 06.12.2017. godine, produžena je hitna mera zabrane približavanja članu porodice.

Tekući slučajevi:

4. Predmet bio na Grupi za koordinaciju i saradnju03.08.2017. godine

Na osnovu prikupljenih obaveštenja i nalaza, kao i mišljenja stručnog tima CSR-a, koje je tužilaštvo primilo u predmetu KT ____/17 OJT __________, dana 23.11.2017. godine, određeno je veštačenje D.S., o okolnostima njegove uračunjivosti u vreme izvršenja krivičnog dela i potrebe da mu se izrekne mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara.

Zamenik javnog tužioca

___________________________


Izrada nacrta zapisnika za sastanak Grupe

Kada mejlom primi izveštaj nadležnog policijskog službenika (odeljak 1.2) i radnika centra za socijalni rad (odeljak 2.2), kao i podatke iz pisarnice tužilaštva i izveštaj o svim predmetima (odeljak 3.1 i 3.2), lice koje odredi zamenik javnog tužioca (zapisničar, pripravnik, saradnik), u danu sastanka, priprema nacrt zapisnika NPT1 br.___, tako što iz primljenih mejlova[2] redom unosi podatke i to najpre one podbrojem 1 policijskog izveštaja, pa podatke navedene pod brojem 1 iz izveštaja centra za socijani rad i na kraju podatke navedene pod projem 1 iz evidencije pisarnice i izveštaja tužilaštva i tako redom dok se ne unesu podaci za sve slučajeve, svih članova grupe, koji će biti razmatrani na sastanku Grupe.

Ovako pripremljen nacrt doprinosi efikasnosti rada Grupe i neka tužilaštva vrlo uspešno funkcionišu po ovom „modelu”.

Na samom sastanku, predsedavajući usmeno upoznaje članove Grupe s podacima unetim u zapisnik, a ostali članovi mogu da dopune ili da preciziraju informacije koje imaju. Potom, Grupa procenjuje rizik i donosi individualni plan zaštite i podrške žrtvi (koji se izrađije na posebnom obrascu planu, koji je sastavni deo zapisnika) i to uvek kada postoji nasilje u porodici ili neposredna opasnost od nasilja u porodici (dakle, čak i nizak rizik), kao i onda kada je žrtvama krivičnih dela iz člana 4. stav 1. potrebno pružiti zaštitu i podršku, što je jedino

moguće multisektorskim pristupom.

Naposletku, ali ne manje važno, zadaci koji su definisani u individualnom planu zaštite i podrške žrtvi obavezujući su za sve zaposlene u datoj instituciji i nisu „zadatak” koji član Grupe treba samostalno da sprovede.

*Tekst je preuzet iz zbirke Predlog za unapređivanje rada grupe za koordinaciju i saradnju u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici

___________________________

[2] U sredinama gde članovi nisu u mogućnosti da koriste mejl, vrlo uspešno se nacrt zapisnika izrađuje neposredno pre početka sastanka, jer članovi grupe na USB memoriji donose izveštaj, te se delovi izveštaja kopiraju i unose u nacrt zapisnika.   


Back To Top