skip to Main Content

Šta raditi u situacijama kada mogući izvršilac ne dođe nakon 48 sati po rešenje o produženju hitne mere, koji je optimalni rok da se rešenje uruči, a izrečene su obe hitne mere, te mesto boravka nije poznato? Kako postupiti u situacijama ako se prekrši produžena/izrečena hitna mera?

Odgovor na ovo sporno pitanje nametnuo se kroz sagledavanje obaveze policijskog službenika, da u naređenju upozna učinioca nasilja sa izrečenom hitnom merom koja traje 48 sati, u situacijama kada je nasilje izvršeno ili postoji neposredna opasnost od nasilja. U prilog…

Da li prijavljivanje nasilja u porodici od strane zdravstvenih radnika zavisi od procene opasnosti u kojoj se nalazi žrtva ili nezavisno od procene opasnosti obavezno treba prijaviti svako nasilje ili sumnju na nasilje i pored žrtve koja neće da da svoju izjavu o tome?

Prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici u čl. 29. je predviđeno da su svi državni organi i ustanove nadležni za primenu ovog zakona dužni da u prvom kontaktu sa žrtvom nasilja u porodici ili žrtvom krivičnog dela iz čl.…

Back To Top