skip to Main Content

Da li radnik centra za socijalni rad može da bude svedok u prekršajnom postupku bez svedočenja žrtve?

Naravno da može i pod istim uslovima. Ovo pravo je potpuno irelevantno u odnosu na stav žrtve. Dakle, radnik centra za socijalni rad može da bude ispitan kao svedok, čak i kad nije predložen u svojstvu svedoka u skladu sa čl. 89 st.2. i 3.  Zakona o prekršajima,  kada je to moguće u skladu sa stavom 6. navedenog člana  kojim je propisano „Sud može  izvesti  dopunske dokaze  ako oceni  da su izvedeni dokazi protivurečni ili nejasni  i da je  to neophodno  da bi se  predmet  dokazivanja  svestrano raspravio“.

*preuzeto iz zbirke Zašto moramo zajedno protiv nasilja u porodici

Back To Top