skip to Main Content

Koje poslove može da obavlja žrtva nasilja u porodici, odnosno koji poslovi bi joj mogli biti ponuđeni od strane Nacionalne službe za zapošljavanje?

Na sastancima Grupe za koordinaciju i saradnju, na kojima se izrađuje individualni plan zaštite i podrške žrtvi u skladu sa čl. 25. stav 4. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici može da prisustvuje i predstavnik/ca nacionalne službe za zapošljavanje.

Međutim, ne bi bilo celishodno da ta služba direktno posreduje u zapošljavanju žrtve nasilja u porodici, jer nema specifična znanja o fenomenu nasilja, ali i zbog toga što ne poznaje okolnosti i potrebe konkretne žrtve. U slučaju ove potrebe, bilo bi celishodno da Nacionalna služba za zapošljavanje dostavi spisak dostupnih poslova nadležnom centru za socijalni rad.

Centar za socijalni rad, koji ima dosta informacija o porodici, a pre svega o samoj žrtvi i njenoj specifičnoj situaciji i potrebama, prolazio bi sa svakom žrtvom kroz zahteve posla u odnosu na njene potrebe, snage i slabosti i na taj način bi pomagao da se odredi koji od poslova sa ponuđene liste je odgovarajući u svakom konkretnom slučaju.

*preuzeto iz zbirke Zašto moramo zajedno protiv nasilja u porodici

Back To Top