skip to Main Content

Које послове може да обавља жртва насиља у породици, односно који послови би јој могли бити понуђени од стране Националне службе за запошљавање?

На састанцима Групе за координацију и сарадњу, на којима се израђује индивидуални план заштите и подршке жртви у складу са чл. 25. став 4. Закона о спречавању насиља у породици може да присуствује и представник/ца националне службе за запошљавање.

Међутим, не би било целисходно да та служба директно посредује у запошљавању жртве насиља у породици, јер нема специфична знања о феномену насиља, али и због тога што не познаје околности и потребе конкретне жртве. У случају ове потребе, било би целисходно да Национална служба за запошљавање достави списак доступних послова надлежном центру за социјални рад.

Центар за социјални рад, који има доста информација о породици, а пре свега о самој жртви и њеној специфичној ситуацији и потребама, пролазио би са сваком жртвом кроз захтеве посла у односу на њене потребе, снаге и слабости и на тај начин би помагао да се одреди који од послова са понуђене листе је одговарајући у сваком конкретном случају.

*преузето из збирке Зашто морамо заједно против насиља у породици

Back To Top