skip to Main Content

Okrugli sto o ulozi javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u borbi protiv femicida

Povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, dana 17. maja 2024. godine, u Novom Sadu, u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana, kao koordinatora mreže „Život bez nasilja“, održan je okrugli sto o ulozi javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici , sa posebnim akcentom na prevenciju ubistava žena.
Na konferenciji se prisutnima ispred Ministarstva pravde, uvodnim izlaganjem obratila Bojana Šćepanović, državni sekretar ministarstva pravde, kojom prilikom je i podsetila prisutne na tragičan događaj u kojem je u periodu od tri dana , od 16 do 18 maja 2015. godine, na teritoriji Republike Srbije ubijeno sedam žena, koji događaj je i bio povodom da Vlada Republike Srbije, upravo na inicijativu Mreže Žene protiv nasilja, 2017. godine ustanovi Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Državna sekretarka je dalje navela da su, prema dostupnim informacijama iz medijskih sadržaja, samo od početka 2024. godine na teritoriji AP Vojvodine ubijeno sedam žena i da su prema podacima koje Ministarstvu pravde dostavlja Vrhovno javno tužilaštvo žene dominantne žrtve nasilja u porodici s obzirom da je u periodu od, septembra meseca 2018. godine zaključno sa martom mesecom 2024. godine, ukupno bilo 125.322 žrtava od kojeg broja u 91.469, odnosno u 73% slučajeva žrtve su bile osobe ženskog pola, dok su u 33.853, odnosno u 27% žrtve su bile osobe muškog pola. Državna sekretarka je napomenula da su svi ti nemili događaji, tragični završeci života žena u partnerskom nasilju, u prethodnoj deceniji i bili podstrek Ministarstvu pravde da tokom 2016. godine započne sa izradom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.
Šćepanović je dalje navela da je za efikasno sprečavanje nasilja u porodici najbitnije blagovremeno prepoznavanje i otkrivanje nasilja od strane senzibilisanih prodfesionalaca , pre svega javnih tužilaca i policije, i da je, kako je navela, sam rizik promenljiva kategorija koju treba stalno procenjivati , s obzirom da napuštanje nasilnika često ne vodi i prestanku nasilja nego da to upravo predstavlja najrizičniji trenutak za samu žrtvu nasilja i njen život , i da se dešava da upravo tada dolazi do femicida, sa čim u vezi je , kako je Šćepanović dodala, neophodno organizovati stalne edukacije za članove grupa za koordinaciju i saradnju, a što Ministarstvo pravde i Savet za suzbijanje nasilja u porodici, već godinama unazad i rade. Šćepanović je dalje istakla da je, u cilju ujednačavanja prakse, u prethodnih sedam godina ove obuke prošlo oko hiljadu učesnika, predstavnika pravosudnih funkcija, ali i predstavnika drugih institucija nadležnih za sprečavanje nasilja u porodici u smislu čl. 7. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a sve sa namerom da se osnaže same žrtve ali i šira zajednica da se o nasilju ne ćute nego da isto treba prijaviti kao i da se nikada ne sumnja u istinitost prijave nasilja koju je žrtva podnela.

Šćepanović je izjavila i da je Ministarstvo pravde u toku 2023. godine u partnerstvu sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) , u novembru mesecu u Beogradu i Novom Sadu, organizovalo i dve radionice za sudije za prekršaje na temu: “ Odgovor pravosuđa na rodno zasnovano nasilje prema ženama i nasilje u porodici“. Radionice je pohađalo 60 učesnika, sudija za prekršaje i sudijskih saradnika, i svrha njihovog održavanja je prvenstveno bila detektovanje problema koji su se pojavili u praksi, kao i pronalaženje rešenja za njihovo otklanjanje , prvenstveno kada je u pitanju postupanje sudija za prekršaje u situaciji kršenja hitnih mera zaštite.
Šćepanović se posebno osvrnula na donošenje novog Opšteg protokola o postupanju i multisektorskoj saradnji u situacijama rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici , a koji su Savet za suzbijanje nasilja u porodici i Ministarstvo pravde, uz podršku agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena ( UN Womena), u toku 2023. godine izradili, i koji će predstavljati obavezujuće standarde rada za sve nadležne organe koji primenjuju Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Novi Opšti protokol, kako je državna sekretarka izjavila, usvojen je na sednici Vlade dana 29.marta 2024. godine i detaljnije razrađuje zakonske obaveze državnih organa i ustanova u otkrivanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici i kao takav bazira se prvenstveno na modelu multisektorske saradnje koji je uspostavljen Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i usklađen sa važećim propisima . Šćepanović je dalje napomenula da je u cilju dosledne primene Opšteg protokola potrebno da članovi Saveta, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u roku od godinu dana, pristupe donošenju posebnih protokola u postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima.
Državna sekretarka je na kraju dodala da su , govoreći o pozitivnim efektima primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, najbolji rezultati pokazani u poslednjoj godini primene zakona i da se, kako je dodala, nada da će se i dalje nastaviti ovaj pozitivni trend, pri čemu je napomenula da će u toku 2025. godine biti formirana i Radna grupa za izmenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici .
Okrugli sto okupio je javne tužioce sa teritirije AP Vojvodine, s obzirom da tužioci, kroz koordinaciju i razmenu informacija između različitih aktera, rukovodeći grupama za koordinaciju i saradnju, predstavljaju ključne aktere u borbi protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.
Sastanku je ispred Ministarstva pravde prisustvovala i Ivana Slavnić , sekretar Saveta za suzbijanje nasilja u porodici i viši sudijski saradnik upućena u Ministarstvo pravde u sektor za borbu protiv nasilja u porodici.

Back To Top