skip to Main Content

Kada učinilac prekrši hitne mere na taj način što izvrši krivično delo prema žrtvi da li može odgovarati i za krivično delo i za prekršaj?

Može, ali ne za iste radnje, jer se, prema odredbama čl.8 st.3 Zakona o prekršajima, protiv učinioca prekršaja koji je u krivičnom postupku pravnosnažno oglašen krivim za krivično delo koje obuhvata i obeležja prekršaja ne može za taj prekršaj pokrenuti postupak, a ako je pokrenut ili je u toku ne može se nastaviti i dovršiti.

Takođe, prema odredbama čl. 4 Protokola7 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja je ratifikovana od strane Republike Srbije, nikome se ne sme ponovo suditi niti se može ponovo kazniti u krivičnom postupku u nadležnosti iste države za delo zbog koga je već bio pravosnažno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom te države, s tim što je kroz praksu Evropskog suda pravde zauzeto stanoviše u presudi „Maresti protiv Hrvatske“ da se zabrana suđenja i kažnjavanja za isto delo ne odnosi samo na krivično, nego i na svako drugo kazneno delo, dakle i na prekršaje. Prema tome, u slučaju da učinilac prekrši hitne mere na taj način što izvrši krivično delo, prekršajnom prijavom mu treba staviti na teret samo to što je prišao žrtvi i/ili to što je sa njome uspostavio kontakt, dok će ostale radnje koje u sebi sadrže obeležja krivičnog dela biti predmet krivične prijave.

*preuzeto iz zbirke Zašto moramo zajedno protiv nasilja u porodici

Back To Top