skip to Main Content

Koje su obaveze obrazovno-vaspitnih ustanova u prepoznavanje i prijavljivanje nasilja u porodici?

Postupanje obrazovno-vaspitne ustanove prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici saglasno je postupanju koje je regulisano Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje (u daljem tekstu: Pravilnik). Zakon nalaže da se policiji ili javnom tužiocu bez odlaganja prijavi svako saznanje o nasilju u porodici ili neposredna opasnost od njega (čl. 13. st. 2. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici).

Trebalo bi imati u vidu da je neprepoznavanje nasilja ili izbegavanje reagovanja nastavnika na nasilje kojem je izložen učenik oblik zanemarivanja deteta/učenika.

Do saznanja o nasilju u porodici predstavnici škole dolaze opažanjem (prepoznavanjem spoljašnjih znakova ili specifičnog ponašanja učenika i članova njegove porodice), a kada postoji sumnja da je došlo do nasilja, dobijanjem informacija putem neposrednog poveravanja učenika ili od treće osobe (vršnjaka, nenasilnog roditelja, rođaka…).

Ukoliko se nasilje prema detetu koje vrši član porodice dešava u ustanovi, zaposleni su dužni da odmah zaustave nasilje ili pozovu pomoć ukoliko samostalno ne mogu da ga prekinu (Protokol o postupanju, korak 2). Razdvajanjem deteta od učinioca nasilja uspostavlja se trenutna bezbednost deteta u ustanovi (Protokol o postupanju, korak 3).

Najbolje je ako učenik/učenica nakon što je dobio potpunu informaciju u smislu člana 29. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici (o tome detaljnije u pitanju/odgovoru br. 15), saglasnost da se nasilje u porodici, kojem je direktno ili indirektno izložen, od strane škole prijavi nadležnom organu – policiji ili javnom tužilaštvu (čl. 13. Zakona). Uporedo s tim škola, takođe može da prijavi nasilje u porodici i centru za socijalni rad, koji je dužan da dalje postupa u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i svojim ovlašćenjima. U tom slučaju i centar za socijalni rad bi bio dužan da ovu prijavu iznese na sastanak Grupe za koordinaciju i saradnju, kada će grupa nakon prikupljanja svih obaveštenja izraditi individualni plan zaštite i podrške žrtvi.

Pisanu prijavu (u vidu obaveštenja) o nasilju u porodici u ime škole podnosi (potpisuje) direktor škole. Kada je reč o nasilju u porodici, predstavnici škole ne obavljaju razgovor sa roditeljem koji vrši nasilje. Razgovor se može obaviti sa nenasilnim roditeljem ili drugom odraslom osobom od poverenja koju je učenik označio, samo ako to neće ugroziti bezbednost učenika.

*preuzeto iz zbirke Zašto moramo zajedno protiv nasilja u porodici

Back To Top