skip to Main Content

Ко су чланови породице према Закону о спречавању насиља у породици и како се рачунају степени сродства?

Према чл. 3 став 3. Закона о спречавању насиља у породици одређени су чланови породице. То су лица са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу или лица са којим је крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до другог степена или са којим је сродник по тазбини до другог степена или коме је усвојитељ, усвојеник, храњеник или хранитељ или друго лице са којим живи или је живео у заједничком домаћинству. Само према лицима која су чланови породице на начин како је то наведено овим законом могу се изрећи/продужити хитне мере.

Степени сродства рачунају се према броју рађања, дакле „колико рођења, толико степени“. Тако крвни сродник у правој линији су отац и син и то у првом степену (јер их дели једно рођење), деда и унук су сродници другог степена (јер их деле два рођења) итд.

Што се тиче побочног сродства оно се израчунава тако што се преброје рођења од једног сродника до другог и то преко првог заједничког претка. Тако су брат и сестра побочни сродници 2. степена (броји се преко оца и мајке).

Код тазбинског се сродство рачуна тако што се израчуна крвно сродство једног брачног/ванбрачног друга са одређеним својим сродником, а други брачни/ванбрачни друг ће бити тазбински сродник са тим рођаком у истом оном степену у ком је његов супружник у крвном. Па су тако снаја/зет и таст-ташта/свекар-свекрва, очух и пасторка, као и маћеха и пасторак први степен тазбинског сродства, а девер/заова/свастика – према снаји/зету 2. степена тазбинског сродства.

Сви остали би били сродници по Закону о спречавању насиља у породици, само ако живе или су живели у заједничком домаћинству, дакле то важи за нпр. сестрић/сестричина и тетка/ујак/стриц који су сродници 3. степена побочног сродства, а браћа и сестре од стричева, ујака и тетки сродници 4. степена побочне линије (јер се броји преко првих заједничких предака, а то су тек деда и баба) итд., а то важи и за стрину и синовца, који су 3. степен тазбинског сродства, а сва њихова деца су већ 4. степена тазбинског сродства итд. Такође таст-ташта, свастика, шурак/зет и свекар/свекрва, девер, заова/ снаја бившег брачног/ванбрачног партнера би се могли сматрати сродником једино ако су некад живели у заједничком породичном домаћинству, јер сродство између ових лица престаје разводом брачне, односно престанком ванбрачне заједнице.

*преузето из збирке Зашто морамо заједно против насиља у породици

Back To Top