skip to Main Content

Ko su članovi porodice prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i kako se računaju stepeni srodstva?

Prema čl. 3 stav 3. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici određeni su članovi porodice. To su lica sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu ili lica sa kojim je krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena ili sa kojim je srodnik po tazbini do drugog stepena ili kome je usvojitelj, usvojenik, hranjenik ili hranitelj ili drugo lice sa kojim živi ili je živeo u zajedničkom domaćinstvu. Samo prema licima koja su članovi porodice na način kako je to navedeno ovim zakonom mogu se izreći/produžiti hitne mere.

Stepeni srodstva računaju se prema broju rađanja, dakle „koliko rođenja, toliko stepeni“. Tako krvni srodnik u pravoj liniji su otac i sin i to u prvom stepenu (jer ih deli jedno rođenje), deda i unuk su srodnici drugog stepena (jer ih dele dva rođenja) itd.

Što se tiče pobočnog srodstva ono se izračunava tako što se prebroje rođenja od jednog srodnika do drugog i to preko prvog zajedničkog pretka. Tako su brat i sestra pobočni srodnici 2. stepena (broji se preko oca i majke).

Kod tazbinskog se srodstvo računa tako što se izračuna krvno srodstvo jednog bračnog/vanbračnog druga sa određenim svojim srodnikom, a drugi bračni/vanbračni drug će biti tazbinski srodnik sa tim rođakom u istom onom stepenu u kom je njegov supružnik u krvnom. Pa su tako snaja/zet i tast-tašta/svekar-svekrva, očuh i pastorka, kao i maćeha i pastorak prvi stepen tazbinskog srodstva, a dever/zaova/svastika – prema snaji/zetu 2. stepena tazbinskog srodstva.

Svi ostali bi bili srodnici po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, samo ako žive ili su živeli u zajedničkom domaćinstvu, dakle to važi za npr. sestrić/sestričina i tetka/ujak/stric koji su srodnici 3. stepena pobočnog srodstva, a braća i sestre od stričeva, ujaka i tetki srodnici 4. stepena pobočne linije (jer se broji preko prvih zajedničkih predaka, a to su tek deda i baba) itd., a to važi i za strinu i sinovca, koji su 3. stepen tazbinskog srodstva, a sva njihova deca su već 4. stepena tazbinskog srodstva itd. Takođe tast-tašta, svastika, šurak/zet i svekar/svekrva, dever, zaova/ snaja bivšeg bračnog/vanbračnog partnera bi se mogli smatrati srodnikom jedino ako su nekad živeli u zajedničkom porodičnom domaćinstvu, jer srodstvo između ovih lica prestaje razvodom bračne, odnosno prestankom vanbračne zajednice.

*preuzeto iz zbirke Zašto moramo zajedno protiv nasilja u porodici

Back To Top