skip to Main Content

Oперативни тим за родну равноправност

Министарство правде, у складу са чл. 64. став.1 Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, број 52/2021), именовало је лице задужено за родну равноправност. Имајући у виду различите активности које Министарство правде предузима на тему родне равноправности, као помоћ лицу задуженом за родну равноправност а ради што ефикаснијег и квалитетнијег спровођења Закона о родној равноправности, на основу чл. 23. став.2. Закона о државној управи решењем министра правде образован је Оперативни тим за родну равноправност.

Задатак Оперативни тима за родну равноправност јесте да прати спровођења политике и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности, прати стање и саставља извештаје о полној структури запослених и радно ангажованих лица у Министарству правде и саставља извештаје о утврђеном стању у погледу достигнутог нивоа остваривања родне равноправности у области из делокруга органа на основу евиденција Министарства правде , сарађује са другим органима јавне власти, прикупља и припрема податке и анализе и материјале потребне за рад и извештавање лица задуженог за родну равноправност.

Оперативни тим за родну равноправност такође предлаже и одређивање посебних мера у Министарству правде у циљу остваривања и унапређења родне равноправности и Акционог плана за спровођење Стратегије а поред тога обавља послове и у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности.

Оперативни тим за родну равноправност одржава састанке једном недељно и састављен је од запослених из различитих сектора како би свако из своје надлежности могао да допринесе остваривању циља, односно промовисању политике једнаких могућности.

Back To Top