skip to Main Content

Табела случајева у којима је потребно размотрити мере за окончање судских поступака

Припрема заменика јавног тужиоца за састанак Групе за координацију и сарадњу огледа се у евентуалном попуњавању табеле случајева, у којима би требало размотрити мере за окончање поступка тзв. табела за убрзање поступка (у случају потребе) и састављању извештаја за састанак Групе, као и у изради нацрта записника за састанак Групе.

Уколико заменик јавног тужиоца нађе да је на састанку Групе потребно размотрити и случајеве у којима се већ дуже време води поступак пред кривичним одељењем или парничним (уколико је он подносилац тужбе за нпр. мере за заштиту од насиља у породици по Породичном закону), а који нису окончани правоснажном судском одлуком, он ће најпре од шефа писарнице [1] тужилаштва затражити да из евиденције тужилаштва у табелу унесе све назначене податке, те ће — у дану који претходи састанку — табелу тих случајева доставити надлежном центру за социјални рад, како би тај центар могао да издвоји податке у вези с конкретном породицом и податке о мерама које је евенентуално предузео из своје надлежности (нпр. тужилац поступа у кривичном поступку, а центар је покренуо парнични поступак).

_____________________________

[1] За тачност података у евиденцији тужилаштва одговоран је шеф писарнице. Тужилац захтева податке од шефа писарнице, али не може да сноси одговорност за тачност и ажурност података који су унети у евиденције тужилаштва. С обзиром на то што заменик јавног тужиоца и остали чланови Групе доносе одлуку на основу података који су им достављени из евиденција органа/установа коју представљају, врло је важна тачност тих података то јест да они одговарају стварном стању, што својим потписом потврђује шеф писарнице.*Текст је преузет из збирке Предлог за унапређивање рада групе за координацију и сарадњу у складу са Законом о спречавању насиља у породици


Back To Top