skip to Main Content

Стални чланови Групе за координацију и сарадњу – Радник Центра за социјални рад

Сваки центар за социјални рад мора да има евиденцију која садржи следеће:

  • податке о жртви (име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу пребивалишта, односно боравишта);
  • податке о индивидуалном плану заштите и подршке жртви;
  • податке о планираним мерама заштите жртве;
  • податке о планираним мерама подршке жртви;
  • податке о извршиоцима конкретних мера заштите и подршке и роковима за њихово предузимање;
  • податке о плану праћења и процени делотворности планираних и предузетих мера.

Припрема радника центра за социјални рад састоји се од табеле случајева који нису окончани правоснажном судском одлуком у грађанском или кривичном поступку, случајева у којима је потребно пружити заштиту и подршку жртвама из кривичних дела из члана 4. став 1. Закона тзв. табела текућих случајева и табела случајева у којима је потребно тражити мере за окончање судскох поступка – тзв. табела случајева ради убрзања покренутих поступака, као и припреме извештаја за састанак Групе, с подацима из евиденције центра за социјални рад и мерама које су предузимане из надлежности центра о свим случајевима који ће се на састанку размтрати (нови, текући, за убрзање).

Табела текућих случајева

Члан Групе који иступа у име надлежног центра за социјални рад дужан је да председавајућем (заменику јавног тужиоца) и надлежном полицијском службенику, до 10:00 часова у дану који претходи састанку Групе, путем електронске поште достави табелу текућих случајева за које је на неком од претходних састанака договорено да се поново размотре ради измене или допуне индивидуалног плана заштите и подршке жртви насиља и кривичних дела из члана 4. став 1. Закона, као и табелу случајевау којима је потребно размотрити мере за окончање судских поступака (иако ову табелу превсходно попуњава тужилаштво).

Члан Групе који иступа у име надлежног центра за социјални рад оба вештава председавајућег (заменика јавног тужиоца) о потврди присуства представника предшколске, школске или здравствене установе, Нацио- налне службе за запошљавање, представника другог правног лица или удружења или појединца који пружа заштиту и подршку жртви, на делу састанка на коме се разматра конкретан случај, а који је позван у складу с постигнутим договором на претходном састанку. Такође, обавештава председавајућег и о томе да ли жртва може и да ли жели да учествује у делу састанка у коме се одлучује о даљем спровођењу индивидуалног плана заштите и подршке жртви, који се на њу односи.

У табелу пријава текућих случајева уносе се подаци о предметима који су „дошли на ред” за поновно разматрање (предмети у којима је у индивидуалном плану унет рок за извршење мера, нпр. да полиција прикупи додатна обавештења; кад стигне извештај школе) и датум процене мере (нпр. на састанку 1.06. у рубрику процена мере унет је датум 4.07). Тада центар за социјални рад, дан пре састанка, попуњава табелу текућих случајева и доставља је тужилаштву и полицији.

Табелу поступци за убразање поступака попуњава тужилац, али и центар за социјални рад у оним поступцима у којима је орган старатељства покренуо парнични поступак пред Породичним одељењем, а који нису дуго окончани. Такође, попуњену табелу за убразање поступака центар може добити и од тужилаштва. У њу ће бити унети подаци о кривичним поступцима који нису окончани, те ће центар (за те поступке) у својој евиденцији и у разговору с водитељима случаја прибавити податке и унети их наставку свог извештаја (припрема за састанак — након нових случајева, унети и текуће и случајеве за убрзање поступка).Извештај радника центра за социјални рад за састанак Групе

Извештај радника центра за социјални рад, односно његова припрема за састанак Групе подразумева евидентирање свих података о новопријављеним случајевима у извештајном периоду, као и о текућим и поступцима у којима је потребно предузимати мере за убрзање поступка.

Стручни радник надлежног центра за социјални рад на пријемном одељењу дужан је да члану Групе који иступа у име надлежног центра за социјални рад, два дана пре одржавања састанка, достави писмени извештај о пријавама у периоду између два састанка, као и одређеним водитељима тих случаја, уз податке из евиденција центра за социјални рад, који су у вези са свим учесницима пријављеног догађаја. Стручни радник надлежног центра за социјални рад на пријемном одељењу дужан је да својим потписом верификује тачност података који се достављају члану Групе који иступа у име надлежног центра за социјални рад.

Водитељи случаја[1] ће раднику центра који је члан Групе доставити податке којима располажу и обавестити га о мерама које су већ предузели или које намеравају да предузму. Такође, доставиће му и податке о поступци ма које је покренуо орган старатељства, а који нису окончани правоснажном одлуком суда.

Пример извештаја Центра за социјални рад Групи

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

________________________

Број:

Датум: ____.____._____ године

Извештај Групи за координацију и сарадњу — подгрупа

________________________________________________

Извештајни период 01.07.12.2018.

1. Д .Ђ., З.М. – На евиденцији Д., од 2002. године, као материјално угрожено лице, а од 2014. године З.М. и Д.Ђ. по основу пријаве за поремећене породичне односе – Д.Ђ. је напуштала заједницу (са дететом, 2014), покренула је судски поступак за поверавање, али је одустала и вратила се З.М. У континуираном раду с породицом, рађено је на смиривању напетости међу члановима, због постојања здравственог проблема З.М. на пољу менталног здравља (показује знаке претеране сумњичавости, с параноидним садржајима – пријавио полицији да је Д.Ђ. напаствовао рођак из унутрашњости, да га трује прашином, затвара у плакар ужадима, З.М. буди супругу Д.Ђ. ноћу и преслишава је где су ствари). Нису уочени елементи насиља у породици. Водитељ случаја је…. Предмет је био на Групи за координацију и сарадњу 28.09.2017. године.

2. М.С. и М.Сл. — На предмету супружника М. рађено је у поступку развода брака и насиља у породици током 2016. године. Супруг С. био је насилан, те је поступајући судија је у оквиру привремене мере, на самом почетку поступка развода, С. изрекла мере заштите од насиља у јулу месецу 2016. године, након чега су се насилни инциденти смирили. Са супружницима је рађено, како би покушали да се договоре око вршења родитељског права и организације просторног планирања, у смислу ко ће где живети на горепоменутој адреси, с обзиром на то што С. нема свој стамбени простор, као и зато што синови не желе да мењају адресу.

Договорено је да С. са синовима живи у новоизграђеној кући супр.М., а да С. живи у кући поред самостално, поштујући мере забране приласка и узнемиравања С.

Дана 24.1.2017. године, суду је достављен налаз за потребе парничног поступка развода, у коме је све детаљно описано и где је наглашено да се продуже мере заштите од насиља, с обзиром на то што су претходно изречене мере истекле у јуну 2017.г. О свему је истог датума, 24.1.2017. године, обавештено и надлежно тужилаштво, коме је достављен налаз о породици, са истим предлогом о продужетку мере заштите од насиља према П.З. Водитељ случаја ________________.

3. П.Т., Т.Н. – Немамо их на евиденцији.

Текући случајеви:

4. Предмет био на Групи за координацију 03.08.2017. године В.Љ., Д.С., В.М., Б.Д. и А. – налазе се на евиденцији и по основу материјалних давања, као и поремећених породичних односа. Током 2016. године, послат је допис III ОЈТ КТ _____/16, ___________, задужени тужилац. С обзиром на поновљени насилни инцидент, стручни радници проценили су да је актуелно висок ризик од насиља у породици. Водитељ случаја је _______________. Тужилаштву је достављен извештај по КТ ____/17 ОЈТ __________.

Случајеви у којима је потребно предузимати мере за убрзање поступка

5. Ђ.В., Г.Л. – Л. на евиденцији као малолетни делинквент 2005. године.

Није било пријава за насиље.

Члан Групе – радник центра за социјални рад ________________________

Било би целисходно да центар за социјални рад овај извештај достави тужилаштву у дану који претходи састанку, до 15 часова, мејлом, ради припреме нацрта записника.


* Текст је преузет из збирке Предлог за унапређивање рада групе за координацију и сарадњу у складу са Законом о спречавању насиља у породици 


[1] Сваки водитељ случаја задужен је за конкретни предмет Ии најбоље га познаје, па се не може очекивати да радник центра који учествује у раду Групе зна све предмете из надлежности центра.  

Back To Top