skip to Main Content

Извештај заменика јавног тужиоца за састанак Групе

Табелу новопријављених случајева – коју је примио од надлежног полицијског службеника и табелу текућих случајева – коју је примио од радника центра за социјални рад, заменик јавног тужиоца доставља шефу писарнице[1] како би извукао податке из евиденције тужилаштва о конкретним случајевима (нпр. раније пријаве, одбачај пријава, поступци у току по ранијим пријавама, фаза поступка, те пријаве за друга кривична дела која се односе на иста лица [нпр. недавање издржавња, одузимање мал. лица], као и податке о мерама које су предузете у предметима који ће се разматрати (нпр. одређено вештачење, донета наредба о претресу). Поред ових података, заменик јавног тужиоца прибавља и податке у вези са случајевима у којима је потребно предузимати мере за „убрзање” поступка (одељак 3.1.).

Дакле, шеф писарнице (или лице које он одреди) дужан је да добијене податке о случајевима из свих табела, који ће се разматрати на састанку Групе, упореди са евиденцијама које се воде у тужилаштву (КТ, ГТ, СК, КТО, КТИ, КЕО, КТР, ПТ, НПТ) и да о свим предметима који постоје у евиденцији јавног тужилаштва писменим путем извести председавајућег, најкасније до 15,00 часова, у дану који претходи дану састанка. Шеф писарнице тужилаштва (или лице које он одреди) дужан је да својим потписом верификује тачност података који се достављају председавајућем и да посебно нагласи ако се истовремено воде два поступка или више њих који се односе на исто пријављено лице или на исту жртву.

Након прикупљања свих података из писарнице тужилаштва о случајевима који ће бити разматрани на састанку, заменик саставља извештај, тако што се прво уносе подаци за новопријављене случајеве (полицијски случај под бројем 1 одговара броју 1 у извештају центра и у извештају тужилаштва), па потом редом текуће случајеве (како их је центар за социјални рад евидентирао) и на крају случајеве у којима је потребно предузети мере за окончање поступка, уколико су они планирани за састанак.

Пример припреме заменика јавног тужиоца за састанак Групе — у складу с датим препорукама

ИЗВЕШТАЈ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У

_____________________________________

1. Лица Д.Ђ. и М.З. пролазе евиденцију тужилаштва.

Број предмета Кт ____/2017, обрађивач предмета је заменик јавног тужиоца __________. Подносилац предмета је ПС ________, пријављено лице је З.М., за кривично дело из члана 194. КЗ-а; оштећено лице је Д. Ђ. Кривична пријава се односи на догађај од 22.11.2017. године. Дана 24.11.2017.године, након саслушања осумњиченог, стављен је предлог у смислу члана 122. ЗКП-а, те је решењем судије за пп решењем одређено смештање З.М. у здравствену установу ради вештачења.

2. Лица С.М. и Сл.М. пролазе евиденцију тужилаштва.

Број предмета је КТ____/2017, обрађивач предмета је заменик јавног тужиоца ____________. Подносилац пријаве је ПС ___________, пријављено лице је М. С. за кривично дело из члана 194. КЗ-а; оштећено лице је Сл. М. Кривична пријава се односи на догађај од 29.11.2017. године. Предмет се налази код заменика јавног тужиоца у раду и судија за пп одредио је притвор до 30 дана. Такође, наводи се да у ОЈТ-у постоји још једна крив. пријава за насиље, коју је поднела жртва Сл.М., средином 2017. године,те да је предмет још у фази извођења доказних радњи.

3. Лица Т. П. и Н. Т. пролазе евиденцију тужилаштва.

Број предмета је НПТ 168/2017. Обрађивач предмета је заменик јавногтужиоца ______________. Поднослац извештаја је ПС _________. Пријављено лице је Т.Н., оштећено лице је Т.П. Извештај је заведен у уписник КТР 1203/17; прикупљју се додатна обавештења за утврђивање постојања елемената кривичног дела прогањање из члана 138а КЗ-а. Дана 06.12.2017. године, продужена је хитна мера забране приближавања члану породице.

Текући случајеви:

4. Предмет био на Групи за координацију и сарадњу03.08.2017. године

На основу прикупљених обавештења и налаза, као и мишљења стручног тима ЦСР-а, које је тужилаштво примило у предмету КТ ____/17 ОЈТ __________, дана 23.11.2017. године, одређено је вештачење Д.С., о околностима његове урачуњивости у време извршења кривичног дела и потребе да му се изрекне мера безбедности обавезно лечење алкохоличара.

Заменик јавног тужиоца

___________________________

Израда нацрта записника за састанак Групе

Када мејлом прими извештај надлежног полицијског службеника (одељак 1.2) и радника центра за социјални рад (одељак 2.2), као и податке из писарнице тужилаштва и извештај о свим предметима (одељак 3.1 и 3.2), лице које одреди заменик јавног тужиоца (записничар, приправник, сарадник), у дану састанка, припрема нацрт записника НПТ1 бр.___, тако што из примљених мејлова[2] редом уноси податке и то најпре оне подбројем 1 полицијског извештаја, па податке наведене под бројем 1 из извештаја центра за социјани рад и на крају податке наведене под пројем 1 из евиденције писарнице и извештаја тужилаштва и тако редом док се не унесу подаци за све случајеве, свих чланова групе, који ће бити разматрани на састанку Групе.

Овако припремљен нацрт доприноси ефикасности рада Групе и нека тужилаштва врло успешно функционишу по овом „моделу”.

На самом састанку, председавајући усмено упознаје чланове Групе с подацима унетим у записник, а остали чланови могу да допуне или да прецизирају информације које имају. Потом, Група процењује ризик и доноси индивидуални план заштите и подршке жртви (који се израђије на посебном обрасцу плану, који је саставни део записника) и то увек када постоји насиље у породици или непосредна опасност од насиља у породици (дакле, чак и низак ризик), као и онда када је жртвама кривичних дела из члана 4. став 1. потребно пружити заштиту и подршку, што је једино

могуће мултисекторским приступом.

Напослетку, али не мање важно, задаци који су дефинисани у индивидуалном плану заштите и подршке жртви обавезујући су за све запослене у датој институцији и нису „задатак” који члан Групе треба самостално да спроведе.


* Текст је преузет из збирке Предлог за унапређивање рада групе за координацију и сарадњу у складу са Законом о спречавању насиља у породици

___________________________

[1] Заменик јавног тужиоца који председава Групи није и поступајући заменик у свим предметима који се разматрају на састанцима, те је зато нужно да подаци буду квалитетно ажурирани, за шта је одговоран шеф писарнице.

[2] У срединама где чланови нису у могућности да користе мејл, врло успешно се нацрт записника израђује непосредно пре почетка састанка, јер чланови групе на УСБ меморији доносе извештај, те се делови извештаја копирају и уносе у нацрт записника. 


Back To Top