skip to Main Content

 Isključi nasilje  jer nasilje se ne toleriše!

Nasilje u porodici nije problem samo onih koji ga neposredno proživljavaju, već i cele porodice i  zajednice u celini. Žrtve nasilja u porodici su u nesrazmerno većoj meri žene, ali posedice nasilja imaju uticaj i na decu, na njihove živote, razvoj i budućnost, bilo da su direktne žrtve ili da svedoče nasilju koje se dešava u njihovoj porodici. Nasilje može biti fizičko, seksualno, psihičko i ekonomsko.

Nasilje u porodici je zabranjeno u našoj državi. Republika Srbija je potpisnica mnogobrojnih konvencija kojima se obavezala na sprečavanje rodno zasnovanog nasilja, kao i na pružanje podrške i zaštite žrtavama. Više zakona i protokola u Republici Srbiji uređuje postupanje institucija u zaustavljanju nasilja i preduzimanje različitih mera prema učiniocima u cilju zaštite žrtava.

Ministarstvo pravde posvećeno je informisanju građanki i građana o njihovim pravima u cilju zaštite od nasilja, kao i unapređenju zakonskog i institucionalnog okvira koji efikasno štiti žrtve. Ministarstvo pravde se aktivno zalaže za jednoobraznu primenu zakonodavnog okvira na području cele Republike Srbije, kako bi se svim žrtvama nasilja pružila adekvatna i blagovremena zaštita i podrška.

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici propisuje obaveznu i koordinisanu saradnju javnih tužilaštva, policije  i centara za socijalni rad kako bi žrtva dobila pravovremenu zaštitu i punu podršku. Zalažemo se da žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja i njihove porodice budu ohrabrene da ga prijave institucijama i dobiju delotvornu institucionalnu zaštitu.

Na ovoj internet prezentaciji možete pronaći informacije o prijavljivanju nasilja i dostupnim uslugama u svakom gradu i lokalnoj samoupravi i odgovore na najčešća pitanja u vezi sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici.

Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje se mogu zaustaviti. Prvi korak ka tome je prijava nasilja. Kada prijavite nasilje nadležni policijski službenici, tužilaštvo i centar za socijalni rad će raditi na tome da vas zaštite, pre svega od neposredne opasnosti od nasilja i pretnji nasiljem u porodici. U delu sajta Prijavi nasilje možete pronaći detaljan postupak prijave nasilja, kao i odgovore na pitanja šta možete da očekujete nakon što isto prijavite i kako da pružite podršku nekom ko je izložen nasilju.

U slučaju da doživljavate nasilje u porodici ili želite da anonimno prijavite slučaj nasilja koji ste primetili u vašoj okolini, uvek se možete obratiti policiji na broj 192.

Koga nazvati kada se dešava nasilje ili kada osećate pretnju od nasilja? Koje su informacije koje treba da date nadležnom policijskom službeniku? Kako izgleda davanje izjave? Šta se dešava nakon što prijava iz policije bude dostavljena tužilaštvu?  Odgovore na sva ova i mnoga druga pitanja u vezi sa prijavom možete pronaći u Detaljnom uputstvu za prijavu nasilja.

Informacije o institucijama i nevladinim organizacijama koje vam mogu pružiti pomoć i podršku u određenom gradu/opštini možete pogledati u okviru Mape usluga. Ovoj mapi možete brzo pristupiti i putem dugmeta Potraži pomoć.

Za brzo napuštanje sajta pritisnite žuto dugme Napusti stranicu u gornjem desnom uglu svake stranice.

Na delotvornom zaustavljanju nasilja zajedno radi više nadležnih institucija. Odeljak Efikasna zaštita posvećen je informisanju stručnih lica zaposlenih u organima koji rade na rešavanju slučajeva nasilja o primeni propisa, uspešnim praksama u prevenciji i zaštiti od nasilja.

Mediji su ključna karika u informisanju javnosti, ali i žrtava i njihovog okruženja o nasilju u porodici i izvorima pomoći i podrške. Odeljak Za medije namenjen je medijskim radnicima i radnicama, kako bi informisano izveštavali o nasilju porodici i doprineli edukaciji i prevenciji, a žrtve ohrabrivali da nasilja prijave.

Često se u našem društvu misli da je nasilje u porodici privatna stvar i da je nepristojno mešati se u tuđu privatnost. Ne zaboravite, nasilje u porodici je krivično delo. Zakonska je obaveza svakog da prijavi nasilje nadležnim institucijama, baš kao što svako ima pravo na adekvatnu zaštitu od nasilja.

Samo zajedničkim delovanjem možemo da ostvarimo viziju koju propisuje Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine, a to je – da je Republika Srbija država u kojoj sve žene i devojčice žive bez nasilja, u bezbednom okruženju u kojem se poštuju njihovo dostojanstvo i ljudska prava, efikasno sprečava svaki oblik rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, a žrtvama pruža adekvatna zaštita i podrška. Ministarstvo pravde sledi ovu viziju, a ova internet prezentacija je put ka njenom ostvarenju. Zato, Isključi nasilje!

Prijavi nasilje

Detaljne informacije o bezbednom prijavljivanju nasilja, mapa dostupne pomoći u svakom gradu/opštini i korisne informacije o podršci osobama koje trpe nasilje.

Efikasna zaštita

Resursi za delotvornu primenu zakonskog okvira za zaštitu od nasilja u porodici, primeri dobre prakse u sprečavanju nasilja i mesečna statistika o žrtvama i učiniocima nasilja u porodici.

Za medije

Smernice, korisni materijali i podaci za edukativno i preventivno medijsko izveštavanje o nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Izdvajamo

Šta se dešava kada pozovem 192?

Back To Top