skip to Main Content

Tokom vanrednog stanja održan kontinuitet u postupanju
Razgovor sa državnom sekretarkom u Ministarstvu pravde Bojanom Šćepanović o praksi održavanja onlajn sastanaka grupa za koordinaciju i saradnju

Ovakvim načinom rada postiže se kontinuitet u postupanju, a potrebni podaci su lako dostupni svim zainteresovanim članovima grupe za koordinaciju i saradnju. Savremene metode rada, kao što je komunikacija putem ZOOM aplikacije, značajno umanjuju troškove i štede vreme potrebno za dolazak u sedište tužilaštva, gde se održavaju sastanci grupe“.

Neke od praksi koje su se primenjivale tokom i nakon vanrednog stanja uvedenog radi zaštite od virusa Kovid -19, mogu se primeniti u okviru prilagođavanja institucionalnog odgovora na nasilje u porodici tokom budućih zdravstvenih i drugih kriza, kako bi žrtve nasilja mogle nesmetano da dobiju pomoć i podršku koja im je potrebna. O jednoj od tih praksi detalje iznosi državna sekretarka u Ministarstvu pravde Republike Srbije Bojana Šćepanović.

1. Tokom vanrednog stanja Ministarstvo pravde podstaklo je i omogućilo tužilaštvima da organizuju rad grupa za koordinaciju i saradnju onlajn i na taj način planiraju mere za novoprijavljene i tekuće slučajeve nasilja u porodici. Šta je podstaklo Ministarstvo pravde na uspostavljanje ove prakse?

Tokom vanrednog stanja uvedena su izvesna ograničenja u cilju poštovanja epidemioloških mera, koja su se odnosila, između ostalog i na zabranu okupljanja lica u zatvorenom prostoru. Upravo to je podstaklo Ministarstvo pravde da prilagodi način rada novonastalim uslovima. S tim u vezi, Ministarstvo pravde je dalo preporuku da grupe za koordinaciju i saradnju sastanke održavaju putem interneta, odnosno putem ZOOM aplikacije, što se pokazalo kao primer dobre prakse. Korišćenje ZOOM aplikacije omogućeno je u saradnji sa Ujedinjenim nacijama – Programom za razvoj (UNDP).

2. Neka od tužilaštava su odlučila da zadrže ovu praksu i primenjuju je i nakon okončanja vanrednog stanja. Koliko tužilaštava sada održava ovako sastanke i šta je prednost ovog vida postupanja u slučajevima nasilja u porodici?

Ministarstvo pravde je počev od maja 2020. godine omogućilo korišćenja ZOOM aplikacije za zamenike javnog tužioca, koji predsedavaju grupom za koordinaciju i saradnju, u sedam osnovnih javnih tužilaštva, a potom od maja 2021. godine, u još deset osnovnih javnih tužilaštava. Pomenuti sistem rada se pokazao kao brži, efikasniji i ekonomičniji. Upravo zato su zamenici javnog tužioca želeli da nastave sa radom na ovakav način i po prestanku vanrednog stanja. Najveća prednost se ogleda u pojednostavljenom uključivanju u rad grupa svih predstavnika predviđenih članom 25. stav 4. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, s obzirom da su navedeni predstavnici često objektivno sprečeni da prisustvuju sastancima grupe, usled brojnih, redovnih poslovnih zaduženja, čime je obezbeđena neometana saradnja i hitnost u postupanju u kontekstu borbe protiv nasilja u porodici.

3. Kakve su objektivne prepreke, a kakve prednosti onlajn sastanaka GKS?

Objektivne prepreke su tehničke prirode, a ogledaju se u poteškoćama u pristupu internetu, kao i u nedostatku tehničkih uređaja preko kojih bi se ostvarila komunikacija, a to su: laptopovi, zvučnici i kamere za računar, pametni telefoni i sl. Sa druge strane, prednosti su mnogobrojne. Prvenstveno, ovakvim načinom rada postiže se kontinuitet u postupanju, a potrebni podaci su lako dostupni svim zainteresovanim članovima grupe za koordinaciju i saradnju. Savremene metode rada, kao što je komunikacija putem ZOOM aplikacije, značajno umanjuju troškove i štede vreme potrebno za dolazak u sedište tužilaštva, gde se održavaju sastanci grupe.

4. Iako Zakon predviđa učešće žrtava na sastancima grupa za koordinaciju i saradnju, do sada je mali broj njih učestvovao. Da li bi se i to moglo promeniti onlajn sastancima? Koliko je za stručnjake i za samo razumevanje slučaja korisno prisustvo žrtve na sastanku?

Apsolutno da, to je jedna od ključnih prednosti, pod uslovom da žrtva ima tehničkih mogućnosti i potrebno znanje da koristi ZOOM aplikaciju. Učešće žrtve na sastanku grupe je vrlo važno, jer grupa za koordinaciju i saradnju pravi individualni plan zaštite i podrške koji se odnosi na svaku žrtvu pojedinačno, pa je od presudne važnosti da ga žrtva prihvati, razume i složi se sa njim. U praksi se često susrećemo sa primerima gde žrtva ne može pristupiti sastancima grupe, iz različitih objektivnih okolnosti, bilo da su one tehničke ili finansijske prirode, a koje okolnosti se mogu prevazići upotrebom ZOOM aplikacije.

Back To Top