skip to Main Content

Multisektorskim pristupom do okruženja bezbednog od nasilja u porodici

seminaru posvećenom efikasnom odgovoru na nasilje u porodici okupili su se predstavnici/ce tužilaštava, policije, centra za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih ustanova iz Mačvanskog okruga, odnosno sa područja stvarne i mesne nadležnosti Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Šapcu i Policijske uprave (PU) za Grad Šabac.

Državna sekretarka Ministarstva pravde Bojana Šćepanović je pozdravljajući skup istakla da se na području Mačvanskog okruga zakon relativno dobro primenjuje, ali i da su analizom primene uočeni i određeni izazovi koji se pre svega odnose na  broj izrađenih planova zaštite i podrške žrtve, kao i stepen učešća žrtve na sastancima Grupa za koordinaciju i saradnju (GKS). Kao dodatni izazov navela je i okolnost epidemije korona virusa koji takođe utiče na rad profesionalaca/ki koji sprovode zakon, te istakla da je Ministarstvo pravde u saradnji sa UNDP odgovorilo na ovu prepreku kroz obezbeđivanje mogućnosti održavanja onlajn sastanaka putem Zoom aplikacije. „Jedino multisektorskim pristupom možemo unaprediti primenu Zakona sa ciljem da se pre svega zaštite žrtve nasilja i stvori bezbednije okruženje za sve građanke i građane“, zaključila je Bojana Šćepanović.

Predavačice na seminaru bile su Gorjana Mirčić Čaluković, zamenica javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde, i socijalna radnica Sadija Gicić. One su kroz diskusiju i studije slučajeva razmatrale specifičnosti fenomena nasilja u porodici, procenu bezbednosnih rizika i planiranje mera za obezbeđivanje podrške i bezbednosti žrtve. Fokus je bio na sagledavanju svih prepreka i unapređivanju postupanja institucija u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici, posebno imajući u vidu stanje epidemiološke krize, kao i činjenicu da je Mačvanski jedan od devet okruga u Republici Srbiji koji nema ni sigurnu kuću, ni organizacije civilnog društva koje bi pružile podršku žrtavama, pa je sistem podrške u potpunosti usmeren na CSR.

Skup je takođe omogućio učesnicima/cama da se povežu i učvrste multisektorsku saradnju, ali i da se iznesu primeri uspešnih praksi u odgovoru na nasilje u porodici. Tako su na skupu predstavljena iskustva OJT Požarevac u vezi sa učešćem žrtava nasilja na sastancima GKS i u izradi individualnih planova. Navedeni OJT se izdvaja po broju žrtava koje su učestvovale na sastancima GKS, jer je to tužilaštvo u periodu od septembra 2017. do oktobra 2021. pozvalo 226 žrtava, što je gotovo 1/3 svih pozvanih žrtava u istom periodu u RS.

„Ovo što smo čuli na seminaru pre svega je važno u radu GKS, gde grešimo, šta da ispravimo. Isto tako je važno što možemo da upoznamo kolege i koleginice iz drugih mesta. Mnoge poznajem, ali ne sve.“ 

                                                                                                           učesnica iz osnovnog javnog tužilaštva  

„Izdvojena je suština, konkretno šta da radimo. Važno je usmeravanje na šta da više obratimo pažnju i šta najčešće propuštamo u kontaktu sa žrtvom. Ono što je takođe bilo važno su informacije o blagovremenom međusobnom obaveštavanju institucija.“

                                                                                                           učesnica iz centra za socijalni rad

Na kraju seminara učesnicima/cama su podeljenje potvrde o učešću na obuci i priručnici Ministarstva pravde o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Postavljena pitanja, dileme, kao i teme koje su pokrenute tokom diskusije iskoristiće se u daljem radu Ministarstva kako bi dale što konkretnije smernice za prevazilaženje najčešćih izazova u primeni relevantnih propisa.    

Back To Top