skip to Main Content

Druga sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici

Danas je u Ministarstvu pravde održana Druga sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, kojom je predsedavala ministarka pravde Maja Popović.

Ministarka je podsetila učesnike, članove Saveta, da je na prošloj sednici Saveta koja je održana 14. marta 2023. godine, doneta zajednička odluka da je, u cilju ojačavanja zaštite žena od svake vrste rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, potrebno usklađivanje Opšteg protokola o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici.

Ministarka je navela da su u toku 2023. godine, Ministarstvo pravde i Savet za suzbijanje nasilja u porodici, uz podršku UN Women, pristupili izradi novog Opšteg protokola o postupanju i multisektorskoj saradnji u situacijama rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koji je usvojen na sednici Vlade dana 29. marta 2024. godine. Opšti protokol detaljnije razrađuje zakonske obaveze državnih organa i ustanova o otkrivanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici i pružanje zaštite i podrške žrtavama nasilja, i kao takav bazira se prvenstveno na modelu multisektorske saradnje koji je uspostavljen Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i usklađen sa važećim propisima.

Ministarka Popović je ukazala da je u cilju dosledne primene Opšteg protokola potrebno da se pristupi donošenju posebnih protokola u postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, i to u roku od godinu dana od usvajanja Opšteg protokola. Posebne protokole, kako je navela, imaju obavezu da donesu ona ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi porodičnopravne zaštite, socijalne zaštite, pravosuđa, unutrašnjih poslova i zdravlja, i putem posebnih protokola biće detaljnije uređeni načini postupanja nadležnih organa i ustanova u okviru pojedinih sektora.

Ministarka pravde posebno je istakla da, u skladu sa principima utvrđenim Opštim protokolom, članovi Saveta za suzbijanje nasilja u porodici imaju obavezu da obezbede obuku svojih zaposlenih, a sve sa ciljem efikasnijeg sprovođenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kao i svih drugih relevantnih zakona koji se primenjuju kada dođe do prijavljivanja bilo kog oblika nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Na kraju izlaganja, ministarka pravde apostrofirala je da je donošenjem Opšteg protokola ispunjen zajednički cilj, a to je na prvom mestu efikasno sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici, sa posebnim akcentom na zaštitu žrtava nasilja i njihov brži oporavak, osnaživanje i osamostaljivanje. Savet za suzbijanje nasilja u porodici će i u narednom periodu nastaviti svoj rad, kroz rad Operativnog tima Saveta, u cilju što boljeg povezivanja i implementacije ovog Zakona.

Pored predsednice Saveta, ministarke pravde, Maje Popović, sednici su prisustvovali i zamenik predsednika Saveta, Saša Mitić, pukovnik policije i zamenik načelnika Odeljenja za ekološki kriminal, Uprava kriminalističke policije, Ministarsvo unutrašnjih poslova, kao i članovi Saveta, odnosno predstavnici institucija – Marina Vidojević, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Dragan Knežević, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, prof. dr Elma Elfić Zukorlić, Ministarstvo prosvete, Tamara Mirković, Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, dr Biljana Stojković, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dr Jasmina Kiurski, Republičko javno tužilaštvo, Gordana Gavrilović, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Vesna Kantar, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ispred Ministarstva pravde, sastanku su prisustvovale Bojana Šćepanović, državna sekretarka u Ministarstvu pravde, Snežana Radanović, posebna savetnica ministarke pravde, Dušan Stanković viši sudijski saradnik upućen u Ministarstvo pravde u tim za sprečavanje nasilja u porodici i Ivana Slavnić, sekretar Saveta.

Back To Top