skip to Main Content

Obuka za rodno osetljivo postupanje policije u slučajevima nasilja nad ženama i devojčicama

Tokom kampanje 16 dana aktivizma, Odeljenje za transnacionalne pretnje OEBS-a, Misije OEBS-a u Srbiji u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, održan je trening pod nazivom : „Obuka za rodno osetljivo postupanje policije u slučajevima nasilja nad ženama i devojčicama“. Cilj treninga je bio pružanje podrške policijskim službenicima i tužiocima sa teritorije Republike Srbije, da efikasno reaguju na slučajeve nasilja nad ženama i nasilja nad devojčicama, sa posebnim akcentom na pristup usmeren ka žrtvama nasilja.

Trening je održan u periodu od 27. novembra do 1. decembra u Vrnjačkoj Banji i na istom su predavači bili policijski službenici i tužioci koji su prethodno sertifikovani od strane OEBS-ovog Odeljenja za transnacionalne pretnje na treningu održanom u Varšavi u avgustu 2022. godine, kao i drugi eksperti OEBS-a.

Ova obuka je peta u nizu OEBS-ovih treninga obuke o rodno odgovornom postupanju policije prema ženama i djevojčicama, žrtvama nasilja, nakon treninga koji su održani u Albaniji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Trenizi su organizovani se u okviru OEBS-ovog projekta: „Jačanje kapaciteta krivičnog pravosuđa za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja u Jugoistočnoj Evropi“, a koji projekat finansiraju Nemačka, Norveška, Finska, Austrija, Francuska i Italija.

Projekat doprinosi boljoj implementaciji Istanbulske konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, s obzirom da su odredbe ove konvencije implementurane u Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je počeo da se primenjuje 01. juna 2017. godine a da je Republike Srbija među prvim državama ratifikovala Istanbulsku konvenciju, još davne 2013. godine.

„Biti žrtva rodno zasnovanog nasilja predstavlja specifične izazove, s obzirom da kada se policiji prijavi slučaj nasilja u porodici, prijava se najčešće podnosi upravo protiv osobe sa kojom oštećena živi dugi niz godina , od koje je možda i finansijski zavisna i sa kojom možda ima i decu, što sve predstavlja otežavajuće okolnosti po jednu žrtvu naasilja da nasilje prijavi , a kako je istakao Bjorn Tore Saltvik, menadžer projekta i savetnik OEBS-a za razvoj i reformu policije.

„Zajednički kursevi obuke pružaju vrednu priliku policijskim službenicima i tužiocima da shvate važnost pristupa usmerenog na žrtvu kada se radi o slučajevima rodno zasnovanog nasilja“, rekao je Miroslav Rakić, nacionalni trener i glavni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi.

Treningu su ispred Ministarstva pravde u svojstvu posmatrača prisustvovali Ivana Slavnić i Dušan Stanković viši sudijski saradnici upućeni u Ministarstvo pravde u sektor za suzbijanje nasilja u porodici kao i Stana Maljković članica Operativnog tima za rodnu ravnopravnost.

Back To Top