skip to Main Content

PROMOVISANjE NACIONALNE SINERGIJE U REŠAVANjU NASILjA NAD ŽENAMA

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije, u saradnji sa Savetom Evrope, organizovalo je dana 23. novembra Okrugli sto na temu “Promovisanje nacionalne sinergije u rešavanju nasilja nad ženama“. Cilj skupa je bio da okupi relevantne predstavnike Vlade i civilnog društva, kako bi se razmotrili načini implementacije Istanbulske konvencije, posebno u pogledu napretka i izazova.

U ime Ministarstva pravde, u svojstvu izlagača, sastanku je prisustvovala Snežana Radanović, posebna savetnica ministarke pravde.

Izlaganje posebne savetnice odnosilo se na temu Reforme krivičnog prava o nasilju nad ženama i pristup pravnoj pomoći.

Posebna savetnica iznela je podatke u vezi sa krivičnim delom Nasilje u porodici, od perioda njegovog uvođenja u pravni sistem Republike Srbije, 2002. godine , zatim razloge za donošenje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, 2016. godine, kao i izmena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Radanović je istakla značaj Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulske konvencije, koju je Republika Srbija ratifikovala 2013.godine, i kojom se obavezala da će preduzimanjem odgovarajućih mera sprečiti svaki vid diskriminacije žena, što uključuje i sprečavanje i zaštitu od rodno zasnovanog nasilja.

Navela je, da je za šest i po godina, od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, u Republici Srbiji veliki broj žena spašen blagovremenom reakcijom institucija. S druge strane, i pored preventivnog delovanja, od početka primene ovog zakona, ukupno je bilo 115.819 žrtava. Od navedenog broja, u 73, 3% slučajeva žrtve su bile osobe ženskog pola, a u 26, 7% osobe muškog pola.

Posebna savetnica je istakla da je upravo zbog toga, inicijativu za izmenu Krivičnog zakonika, Vladi dostavio predsednik Republike. Ova inicijativa odnosi se na pooštravanje kaznene politike u odnosu na krivično delo Nasilje u porodici i grupu krivičnih dela protiv polne slobode. Pooštravanje kaznene politike u odnosu na krivično delo Nasilje u porodici, preventivno će delovati na potencijalne učinioce, ali će i značajno ohrabriti sve žene da ne trpe nasilje i da ga bez straha prijave, uz uverenje da će država biti tu za njih, da ih zaštiti.

Back To Top