skip to Main Content

PRAVDA U BORBI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILjA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Dana 30. avgusta 2023. godine u prostorijama Ministarstva pravde državna sekretarka Bojana Šćepanović održala je sastanak sa predstavnicima Sekretarijata Organizacije za mir i bezbednost OEBS koji su angažovani na sprovođenju projekta „PRAVDA u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u Jugoistočnoj Evropi“.

Tema sastanka bila je predstavljanje projekta koji je regionalnog karaktera i obuhvata pet zemalja regiona, a sprovodi se u koordinaciji sa Savetom Evrope, agencijama UN-a, kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava pri ORBS-u, Programom za rodna pitanja i terenskim operacijama OEBS-a i čiji je cilj unapređenje saradnje u borbi protiv svih vrsta rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Sastanku su ispred OEBS-a prisustvovali: Bojrn Tore Saltvik, vođa projekta, Alina Munteanu, projektni menadžer i Bratislav Redžić, Misija OEBS-a u Srbiji.

Tore Saltvik je istakao da je cilj projekta „PRAVDA u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u Jugoistočnoj Evropi“ povećanje efikasnosti praktičara krivično pravnog sistema sa posebnim akcentom na policijske službenike koji prvi izlaze na lice mesta, pripadnike kriminalističke policije kao i tužioce, u postupanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, kojom prilikom je ukazao na neophodnost koordinisanog pristupa svih institucija sistema koji je usredsređen prvenstveno na zaštitu žrtve. Saltvik je naveo i da su očekivani rezultati projekta unapređenje multisektorske koordinacije u odgovoru na slučajeve rodno zasnovanog nasilja, smanjenje sekundarne viktimizacije i povećanje prijavljivanja slučajeva rodno zasnovanog nasilja, što sve doprinosi ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija 5 i 16.

Državna sekratarka je izložila konkretne predloge za nastavak buduće saradnje, kojom prilikom je istakla da je saradnja sa Misija OEBS-a u Srbiji izuzetno važna za unapređivanje rodne ravnopravnosti i borbu protiv nasilja nad ženama s obzirom da samo zajedničkim snagama možemo da utičemo da postanemo društvo koje ne poznaje rodne stereotipe i društvo koje ne toleriše nijedan tip nasilja.

Šćepanović je navela da je Ministarstvo pravde već godinama aktivno posvećeno prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i da je, od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, zajedno sa Savetom za suzbijanje nasilja u porodici, održalo brojne radionice – obuke za profesionalce koji primenjuju zakon, a sve u cilju što kvalitetnijeg pružanja podrške i zaštite žrtvama nasilja. Državna sekretarka je istakla da je u fokusu Ministarstva pravde zaštita žrtva nasilja i da je donošenje individualnih planova zaštite i podrške od strane grupa za koordinaciju i saradnju upravo i usmereno na pružanje što kvalitetnijih usluga pomoći žrtvama, zbog čega u radu grupe za koordinaciju i saradnju učestvuju i predstavnici obrazovnih,zdravstvenih ustanova kao i predstavnici civilnih organizacija koje se bave pružanjem pomoći i zaštite žrtvama, ali i sama žrtva ukoliko to njeno fizičko i psihičko stanje dozvoljava.

Šćepanović je na kraju izjavila da je za uspešnu prevenciju rodno zasnovanog nasilja neophodno, putem kampanja, društvenih i socijalnih mreža, podizati svest javnosti o rodnim stereotipima i predrasudama, uzrocima, znacima, signalima i efektima rodno zasnovanog nasilja i da Misija OEBS-a u Srbiji i Ministarstvo pravde imaju zajedničke ciljeve te da bi nastavak saradnje ove dve institucije, pozitivno utucao na sprečavanje nasilja prema ženama kao i na ublažavanje posledica istog.

Sastanku su ispred Ministarstva prisustvovale i Snežana Radanović, posebna savetnica ministarke, Ivana Slavnić, viša sudijska saradnica upućena u Ministarstvo pravde u sektor za borbu protiv nasilja u porodici kao i Ljupka Podunavac, ispred Sektora za evropske integracije i međunarodne projekte.

Back To Top