skip to Main Content

Multisektorska saradnja svih nadležnih institucija i zaštita od svih oblika nasilja

Dana 17. novembra u Ministarstvu pravde održan je radni sastanak sa Pokrajinskim zaštitnikom građana –ombudsmanom prof. dr Zoranom S. Pavlovićem i zamenicom pokrajinskog zaštitnika građana Snežanom Knežević. Tema sastanka bila je razmena informacija i iskustava radi jačanja i unapređenja multisektorske saradnje svih nadležnih institucija u zaštiti od svih oblika nasilja sa posebnim akcentom na ulogu koju tužilaštvo ima u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici.

Pokrajinski zaštitnik građana ovim putem je skrenuo pažnju da broj žrtava-ubijenih žena u 2022. godine ukazuje na to da je situacija urgentna te da je neophodno dodatno obratiti pažnju na pitanje pružanja celovite i blagovremene podrške i zaštite žrtvama nasilja, i izneo niz predloga koji se prvenstveno tiču redefinisanja uloge tužioca kada je u pitanju borba protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Takođe, pokrajinski zaštitnik građana posebno se osvrnuo na probleme sa kojima se žrtva nasilja susreće tokom postupka, na gorući problem neobaveštavanja žrtava nasilja o svim procesnim radnjama u toku postupka a posebno o određivanju i ukidanju pritvora okrivljenom, na nedostatak kako psihološke tako i materijalne podrške žrtvama nasilja kao i nepostojanje mehanizama za osposobljavanje žrtava za samostalan život a što sve može da ima za posledicu odustanak žrtve od prijave nasilja ili odustanak žrtve od već započetog krivičnog postupka.

Dogovoreno je da se navedeni predlozi i preporuke za unapređenje zaštite i celovitu podršku žrtvama nasilja razmotre, te da ovo bude samo prvi u nizu radnih sastanaka koji će rezultirati donošenjem mera za poboljšanje stanja kako u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava tako i u oblasti borbe protiv nasilja u porodici.

Na sastanku je zaključeno da su intersektorska saradnja svih nadležnih institucija kao i poverenje žrtava u institucije od ključnog značaja za sprečavanje i zaštitu od nasilja u porodici i da je, iako je u poslednjih par godina donošenjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, praksa u oblasti zaštite od nasilja značajno unapređena, i dalje neophodan bolji kontinuirani timski rad svih državnih organa kako u cilju jačanja nulte tolerancije na nasilje tako i u cilju zaštite i jačanja društva u celini.

Sastanku su ispred Ministarstva pravde prisustvovali Snežana Radanović, posebni savetnik ministra, Ljupka Podunavac, viši savetnik, Neda Marković, viši savetnik i Ivana Slavnić, viši sudijski saradnik upućena u Ministarstvo pravde.

Back To Top