skip to Main Content

Vebinar u Ambasadi Austrije

,,Razmena dobrih praksi u psotupanju u slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u porodici”

Ministarstvo pravde Republike Srbije je u partnerstvu sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) , u saradnji sa Ambasadom Austrije u Beogradu , dana 23. juna 2022. godine u prostorijama Ambasade Austrije organizovalo vebinar „Razmena dobrih praksi u postupanju u slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u porodici“.

Cilj vebinara bio je razmena znanja i iskustava kao i unapređenje saradnje između profesionalaca, predstavnika sudova i javnih tužilaštva u Austriji i Republici Srbiji, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je praksa Austrije i austrijski model postupanja, kada je u pitanju nasilje u porodici, prepoznat i korišćen kao polazna osnova za donošenje pojedinih zakonskih rešenja u normativnom okviru Republike Srbije.

Državna sekretarka Ministarstva pravde Bojana Šćepanović je u uvodnom delu navela da nasilje u porodici predstavlja najteži oblik kršenja ljudskih prava i da je Republika Srbija već godinama aktivno posvećena borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici kao i ubrzavanju napretka u ostvarivanju prava žena i devojčica.Podsetila je prisutne da je Republika Srbija bila jedna od prvih zemalja koja je u 2013. godini ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatiju kao Istanbulska konvenciju.

Šćepanović je dalje istakla da je Ministarstvo pravde, posebno prepoznajući potrebu za unapređenjem pružanja usluga kada su u pitanju žene iz višestruko ranjivih grupa, u oktobru mesecu 2021. godine sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) potpisalo Pismo o nameri saradnje, u cilju obezbeđivanja okvira za saradnju u sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i devojčicama, i da je Ministarstvo pravde kao jednu od planiranih aktivnosti iz Pisma namere o saradnje, u toku marta meseca 2022. godine organizovalo i prvi u nizu tematskih vebinara za predstavnike pravosudnih organa sa ambasadom Finske Republike na temu „Procena rizika i koordinisano postupanje u slučajevima nasilja u porodici.

Bojana Šćepanović je poručila da Ministarstvo pravde nastavlja aktivno da se bavi problemom nasilja u porodici i da sada, pet godina od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, možemo da kažemo da je značajno ojačano poverenje žrtava u nadležne državne institucije i da je nultu toleranciju na nasilje u porodici i nasilje nad ženama moguće postići samo sveobuhvatnom i koordinisanom multisektorskom saradnjom svih nadležnih institucija koje primenjuju ovaj zakon.

U pozdravnom obraćanju učesnicima se ispred Ambasade Austrije obratio Georg Stawa, kancelar za jugoistočnu Evropu a predavači na vebinaru su bili sudija Okružnog suda Grada Beča, Robert Protić, koji je u svom izlaganju govorio o iskustvima u postupanju u slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u porodici dok je u drugom delu vebinara predavačica, prof.dr Nevena Petrušić sa Pravnog fakulteta u Nišu, govorila o istraživanjima fenomena femicida i reagovanjima institucija u Republici Srbiji u slučajevima ubistava žena.

Back To Top