skip to Main Content

Panel posvećen nasilju u porodici u sklopu Dana prava jugoistočne Evrope

Panel diskusija posvećena nasilju u porodici i implementaciji Istanbulske konvencije održana je u hotelu Metropol Palas, u sklopu prve manifestacije „Dani prava jugoistočne Evrope“.

Predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković upoznala je prisutne sa svim merama zaštite koje stoje na raspolaganju institucijama u procesu zaštite i podrške žrtvama u Republici Srbiji.

Ona je ukazala na značaj uvođenja novih krivičnih dela u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, posebno kada je reč o zaštiti maloletnih oštećenih i time stvaranja uslova da se sankcionišu ponašanja koja su pre uvođenja novih krivičnih dela ostajala bez reakcije sistema.
Mirčić Čaluković istakla je niz aktivnosti koje preduzima Ministarstvo pravde u cilju što bolje implementacije pozitivnih zakonskih rešenja kroz informisanje stručne i šire javnosti putem sajta „Isključi nasilje“, kao i posredstvom radionica i izrade priručnika gde se tužiocima, policiji i radnicima centra za socijalni rad, kao stalnim članovima grupe za koordinaciju i saradnju daju konkretne sugestije i pomaže u prevazilaženju problema u primeni.

Takođe, ukratko su predstavljeni i podaci koji su rezultat preduzetih aktivnosti i koji su doveli do unapređenja postupanja nadležnih, dok je deo panela bio posvećen i žrtvama i njihovim pravima pred institucijama – tokom istrage i sudskog postupka, imajući u vidu njihove potrebe kao svedoka – pravo na besplatnu pravnu pomoć, pristup informacijama o pravima i dostupnim uslugama zaštite, pravo na status posebno osetljivog svedoka, pravo na naknadu štete i blagovremeno upozorenje u slučaju opasnosti.

Predstavnica Ministarstva pravde istakla je da je nužno raditi i na boljoj proceni rizika od strane svih policijskih službenika, radnika centra za socijalni rad i javnih tužilaca, kako bi se iz bogate palete mera zaštite koje predviđaju naši pozitivni propisi u svakom konkretnom slučaju spram procenjenog rizika – primenile i adekvatne mere zaštite i podrške žrtvi.

Pored Gorjane Mirčić Čaluković, u panelu su učestvovale i advokatica Helsinškog odbora za ljudska prava iz Makedonije Hajdi Sterjova Simonovikj, advokatica iz Turske Ipek Bozkurt, izvršna direktorka Regionalne mreže vladavine prava na Balkanu Iris Aliaj i pravnica Autonomnog ženskog centra Dijana Malbaša.

Back To Top