skip to Main Content

Eksperti iz Moldavije u poseti Ministarstvu pravde

Delegacija iz Moldavije koju je činilo 11 nacionalnih eksperata, posetila je Ministarstvo pravde, u okviru svog studijskog boravka u Srbiji.
Predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković predstavila je kako se u okviru pravosudnog sistema Srbije ostvaruje zaštita od seksualnog nasilja, osvrnuvši se posebno na grupu krivičnih dela protiv polne slobode iz Krivičnog zakonika, kao i na Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, odnosno „Marijin zakon”.
Mirčić Čaluković poseban akcenat je stavila na povećanje zaprećenih kazni za krivična dela protiv polne slobode, kao i na uvođenje novi krivičnih dela – sakaćenje ženskog polnog organa, polno uznemiravanje i prunudno zaključenje braka,čijim uvođenjem su implementirane odredbe predviđene Istanbulskom konvencijom i popunjene pravne praznine, te time data dodatna zaštita devojčicama i ženama od svake vrste nasilja, a posebno seksualnog nasilja.
Mirčić Čaluković se osvrnula i na primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i napomenula da je u čl. 4. tog zakona predviđeno da se on primenjuje na saradnju u sprečavanju nasilja u porodici, ali i u krivičnim postupcima za krivična dela protiv polne slobode kada je žrtvama potrebno pružiti zaštitu i podršku.
Kada je u pitanju krivično delo silovanja, Mirčić Čaluković je ukazala da grupom za koordinaciju i saradnju predsedava viši javni tužilac, te da se Ministarstvo pravde zalaže za efikasnu i jednoobraznu primenu zakona na području cele Republike Srbije, da pruža mentorsku podršku ovim grupama, učestvuje u intersektorskim radionicama, kao i da preduzima niz aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti da se svaka vrsta nasilja prepozna i prijavi.
Delegaciji iz Moldavije, koju je činilo 11 nacionalnih eksperata iz javnog tužilaštva, odeljenja za krvne delikte, forenzičkih medicinskih centara, Ministarstava zdravlja i rada i socijalne zaštite, ukazano je da je saradnja preduslov za uspešnu i sveobuhvatnu zaštitu žrtava, te da su kampanje protiv svih vidova nasilja nužne za podizanje svesti javnosti i da žrtva može da oprosti učiniocu, ali ne i država.

Back To Top